Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Vymezení sociální pedagogiky v současnosti (např. v ČR, SRN, Polsku, na Slovensku), aktuální oblasti jejího zájmuSložitější situace v oblasti sociální pedagogiky u nás nastává po druhé světové válce. Těsná vazba sociální pedagogiky na sociologii zapříčinila, že vymizela spolu s ní. Celá problematika sociální pedagogiky se zdá ve struktuře pedagogických disciplín nadbytečná. V té době nutno ocenit v podstatě ojedinělou aktivitu O.Chlupa snažícího se ve svém díle Pedagogika (Praha 1948) alespoň o vymezení sociální pedagogiky.

Spolu s oživením sociologie v polovině 60.let objevuje se opět pojem sociální pedagogika. Zůstává však pouze u pojmu (hovoří o ní např. K.Galla v publikaci Úvod do sociologie výchovy), ale jako vědní disciplína v zásadě až do roku 1990 stagnuje. Sociální souvislosti výchovy jsou řešeny v rámci sociologie výchovy Pojem sociální pedagogiky se objevuje v dílech M. Přadky a na Slovensku O.Baláže.

Polistopadový vývoj u nás se dá nazvat spíše chaotickým. Situace je o to složitější, že v zemích, kde již má sociální pedagogika svou tradici a nepřetržitý vývoj- Německo, Švýcarsko, rakousko- není obsah pojmu sociální pedagogika pojímán jednotně.

Pojem sociální pedagogiky nepochybně vyjadřuje spojení celé oblasti s problematikou výchovy s oblastí a problematikou fungování společnosti. Tedy hledání způsobů, jak ovlivňovat ostatní , zejména děti a mládež, aby chtěli a aby byli schopni

A připraveni porozumět, vyrovnávat se a řešit životní situace a problémy své i druhých i celé společnosti pro dobro své , druhých i celé společnosti. Akcent na sociální souvislosti výchovy , na rozdíl od pojetí individualistického a psychologizujícího (výchova jako pouhý rozvoj individua ve směru všech potencionálních předpokladů) je zřejmý. Vzhledem k tomu, že pedagogika dospěla obecně z pohledu výchovy k tomu, že výchova je jev společenský, pak se někdy objevují argumenty, že celá pedagogika je sociální.

POJETÍ sociální pedagogiky

Specifika, která opravňují, aby sociální pedagogika byla svébytnou, samostatnou vědní disciplínu specifikoval a upozorňuje na různé přístupy K.Galla:

K objektu výchovy / na rozdíl od převažujícího pojetí individualistické výchovy uvažuje o působení na celé sociální skupiny- profesní, politické, zájmové, etnické,..)

K formám , metodám a podmínkám výchovy (působení v mimoškolních institucích včetně rodiny , role lokálního prostředí)

K cílům výchovy (zdůrazňování společenských potřeb, demokratizace, formování společnosti v duchu sociální etiky)

Ve smyslu sociální pomoci

Přístupy k pojetí sociální pedagogiky z jiného úhlu uvádí Z.Bakošová:

Sociální pedagogika jako pedagogika prostředí (Wroczynski, Baláž, Přadka)

Jako pedagogika, která chápe výchovu jako pomoc všem věkovým kategoriím, orientována antropologicky (Schilling)

Jako pedagogika, zkoumající formování člověka (Lukas, Mees)

Jako pedagogika zabývajícími se odchylkami sociálního chování ( Huppertz, Schnizler)

Sociální pedagogika v Polsku má mnohem větší tradici než u nás a to hned na začátku a tak hned těsně po válce vzniká prvá katedra pedagogiky pod vedením H.Radlinské v Lodži. V roce 1950 byla sice zrušena, stejně jako všechny ostatní pracoviště sociální pedagogiky , avšak hned v roce 1957 (po Stalinově smrti) se konal prvý sjezd sociálních pedagogů, formuje se sociální pedagogika jako obor , vzniká katedra SoP na univerzitě ve Varšavě a postupně na dalších školách. Ještě před rokem 1990 existovalo v Polsku více jak deset samostatných pracovišť sociální pedagogiky a to je podstatný rozdíl ve srovnání s poměry u nás.

Sociální pedagogika

Disciplína pedagogiky zabývající se širokým okruhem problémů spjatých s výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. Mezi tyto problémy patří: poruchy rodiny a rodičovství, náhradní rodinná výchova, týrané, zneužívané, zanedbávané děti, delikvence a agrese mládeže, drogová závislost, dětská prostituce a pornografie, dodržování práv dítěte, resocializace a reedukace trestaných osob,.

Soc.pg. má významnou úlohu v současné společnosti v důsledku narůstající sociální patologie, kriminality mládeže .

V ČR se disciplína intenzivněji rozvíjí až po roku 1989, nyní i studiem na některých fakultách, též v souvislosti s oborem nazývajícím se sociální práce (asociální chování, etopedie, kulturní deprivace, rizikový žáci, zařízení sociální a ochranné výchovy.)

1768 Vztah sociální pedagogiky a sociální práce (situace u nás, na Slovensku, v Polsku, SRN, tzv. anglosaské pojetí.)

Vztah soc.pedag. a soc.práce. V zásadě lze konstatovat, že tyto pojmy se neshodují.

1. Jedná se o historicky vytvořené termíny, neoprávněné rozdělení na sociální práci a a pedagogiku se musí překonat.

2. Je třeba koncipovat jednotný funkční systém sociální práce a soc.pedag. v teorii a realizovat jej v praxi.

3. Sociální práce je rozmanitější pojem, akční pole soc. práce je velmi široké, zatímco sociální pedagogika se označuje jen oblasti s pedagogickými intencemi.

4. V sociálně pedagogické literatuře se stále častěji vyskytuje terminologie sociální práce a sám pojem sociální práce se vyskytuje četněji než pojem sociální pedagogika.

5. O sociální pedagogice se často hovoří v souvislosti s vývojovými fázemi a dějinami sociální pedagogiky. Pro současnou praxi s spíše používá termínu sociální práce.

Sociální práce:

1. Odpovídá více mezinárodní terminologii

2. Představuje větší mnohoznačnost než sociální pedagogika

3. Zahrnuje také opatření, která nejsou výchovná

4. Je chápána jako speciální praktická oblast, ve které se vykonává praktická sociální pedagogika

Oblast praktické sociální práce a sociální pedagogiky se prolíná v dimenzi sociálně pedagogických činností.

Na VŠ se studuje soc. pedagogika a soc. práce odděleně.

Shrnutí:

Identita: sociální pedagogika a sociální práce mají stejný cíl- pomoci k tomu, aby si člověk pomohl sám

Neslučitelnost: sociální práce je součástí výchovy, ale nachází se v mimopedagogické oblasti

Zdůraznění: sociální pedagogika a sociální práce obsahují společný pojem- POMOC

Konvergence- sociální práce a sociální pedagogika směřují k jednomu jednotnému funkčnímu systému sociální pomoci

(Múhlpachr- skripta)

Výchova jako příprava jedince pro sociální role. Aktuální požadavky na výchovu ve vztahu k různým sociálním rolím.

-důležitá fce. výchovy je příprava jedince na sociální role. Je nutno, aby každý člen společnosti postavil své soc. role nejkvalitněji s vysokou profesionalizací a občanskou angažovaností ???

- příprava je dlouhodobá, celoživotní a pernamentní

- člověk je zdokonalován heteroeduací a autoedukací

- podle výzkumů by měla výchova soustavně připravovat na tyto sociální role

Příprava jedince jako občana-souvisí se stupněm rozvoje společnosti- moderní společnost může fungovat jedině tehdy, když občan plní své sociální role

- kdo má “vysoké občanské uvědomění” plní odpovědně i další soc. role do kterých je začleňován.

Příprava na roli kvalifikovaného a úspěšného pacovníka-příprava na profesi je důležitá jak pro jedince, kterému zajistí existewnci, uplatnění, seberealizaci.Tak pro fungování společnosti.

Příprava na roli ochránce a tvůrce životního prostředí. Měl by být člověk připraven, dostává se do prostředí, ekologické péče a výchova je důležitá pro celé lidstvo

Příprava na roli odpovědného partnerství. Partnerské vztahy determinují fungování každého člšna společnosti.

Narušení se promítá do všech mezilidských vztahů

Být odpovědným partnerem, znamená pochopit sociální vztahy. Vyžaduje toleranci, pochopení, podporu.

Příprava na roli rodiče.Příprava pro odpovědné rodičovství

Rodinamá vážnou povinnost zajistit pevné a bezpečné zázamí, kde může najít dítě pomoc rady a pochopení.

Příprava jedince na život v kulturním životě.Stimulace pro kulturu, zájmy, potřeby.

Příprava pro uživatele hodnot. Mít adekvátní hodnotové orientace

V podmínkách blahobytu zachovat potřebný cit pro míru…

Rozvoj jedince jako uživatele volného času. -Čas by měl být spolehlivě využit, ne promrhán

-rozvoj zájmů a potřeb- naplnění volného času pro sebe a pro společnost

Příprava na roli účastníka dopravy. Role chodce, řidiče

- dlouhodobá příprava už od dětských let

Sociální role – chování, které sociální skupina očekává od každého svého člena. Závisí na normách a hodnotách dané skupiny a na sociální pozici jedince ve skupině. Neplnění sociální role může pro jedince znamenat až vyloučení ze skupiny. Poznání sociálních rolí je důležité pro pochopení vztahů ve skupinách žáků i učitelů (vztah učitel-žák, vztah žák-žák).

Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 921 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...