Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Orgány územní správykrajské úřady, okresní úřady(do 31.12.2002), obce

další orgány (policie, FU, katastrál., škol., celní úřad

zájmové orgány (sokol, hasiči, myslivci, rybářská stráž, lékařská odbor. org.

Samospráva:

- je projevem decentralizace státní správy, má funkci řídící směrem dolů, samospráva je realizována prostřednictvím obcí. Působnost vymezuje zákon o obcích, tvoří územní celek, který je tvořen: intravilánem (vnitřní část - bydlení, zástavba)

extravilánem (vnější část - pole, louky, rybníky)

Celé území ČR je rozděleno do obcí. Obec má: - území

- název

- mohou mít znaky, prapory

- obecní policii

Zvláštní postavení: statutární města a Hl. město Praha – území děleno na obvody a městské části.

Obecní samospráva:- má samostatnou působnost

- vlastní rozhodování v obecních záležitostech

- realizovaná přenesená působnost státu do příslušného regionu

3 cíle samosprávy:- hospodářský a kulturní rozvoj obce

- tvorba a ochrana životního prostředí

- maximální uspokojování potřeb občanů obce

Obec disponuje vlastním majetkem, při výkonu platí autonomnost a regulace pouze prostřednictvím zákonů. Orgány samosprávy vznikají na základě projevu vůle občanů (volby).

Působnost obcí:

samostatná působnost - nejdůležitější složka samosprávy, projevuje se autonomie obce, vyhlášky místního charakteru, schvalování územního rozvoje, hospodaření s majetkem obce, zakládání a rušení fyz. a práv. osob – školky, školy,….., rozhodování o zřizování a vstupování obce do obchodních společností, zřizování fondů – fond na obnovu památek (např. židovských), udělování čestného občanství, zabezpečování čistoty obce atd.

přenesené působnosti - delegována státní správou, evidence obyvatelstva, vedení matrik, požární ochrana, projednávání předpisů, územní řízení, ochrana půdního a zemědělského fondu, ochrana rostlin, živočišné výroby.

Orgány obce –základní struktura - obecní zastupitelstvo

- obecní rada

- starosta

- komise

- odbory

- obecní úřad

Zájmová samospráva jako součást věřejné správy u nás měla v minulosti bohatou tradici. V současné době po obnovení samosprávného pojetí části veřejné správy, vedle správy státní, se postupně vytvářejí, resp. znovu ustavují, nejrůznější samosprávné veřejnoprávní korporace zájmového charakteru s vlastními samosprávnými orgány. Podle současného právního stavu se jedná zejména o advokátní komory, komory komerčních právníků, lékařské komory, stomatologické komory, komory veterinárních lékařů, hospodářské komory apod.

Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 447 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...