Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

A) státní správaVrcholným ústředním orgánem státní správy je vláda, která má postavení s všeobecnou působností. Vláda se skládá předsedy, místopředsedů a jednotlivých ministrů.

V oblasti působnosti republiky působí dále jako ústřední orgány ministerstva v čele s členem vlády a další ústřední orgány státní správy(Český statistický úřad, Český báňský úřad...).

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy se při své činnosti spolupodílejí na tvorbě jednotné státní politiky a ve své působnosti tuto politiku také uskutečňují. Plní úkoly stanovené zákony a vládními usneseními. Mimo jiné zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě. Připravují návrhy zákonů.

Mimo to lze v soustavě ústředních orgánů státní správy ještě lišit speciální orgány, které jsou konstituovány v působnosti určitého ministerstva - Česká školní inspekce, hlavní hygienik ČR, Č. obchodní inspekce, ...).

Vedle ústřední správy pak nastupuje nižší správa - územní správa(místní správa). Územní správu dnes ve státní správě představují okresní úřadyjako územně nejnižší orgány státní správy s všeobecnou působností.

Jako orgány státní správy se okresní úřady ve své činnosti řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích mohou vydávat pro své územní obvody obecně závazné vyhlášky. Kontrolují činnost pověřených obecních úřadů na úseku jejich přenesené působnosti a poskytují jim odbornou pomoc. Se souhlasem ministerstva vnitra stanovují územní obvody obcím. Jsou také příslušné k přezkoumání rozhodnutí orgánů obce vydaných ve správním řízení.

Organizace okresního úřadu je tvořena tak, že v jeho čele stojí přednosta, kterého na návrh ministerstva vnitra jmenuje a odvolává vláda. Funkce přednosty je neslučitelná s funkcí poslance, s funkcí člena zastupitelského orgánu územní samosprávy a s funkcemi v politických stranách nebo hnutích. Nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost.

Vnitřně se okresní úřad člení na referáty a další útvary - ref. vnitřních věcí, územního rozvoje, finanční, životního prostředí, obrany a ochrany, živnostenský úřad, pozemkový úřad, okresní hygienik, havarijní komise a další.

Na územní úrovni je pak činnost okresního úřadu ovlivňována tzv. okresním shromážděním, které je složeno ze zástupců obcí volených obecními zastupitelstvy. Do pravomocí okresního shromáždění patří vedle schvalování rozdělení dotací do rozpočtů obcí schvalování a kontrola rozpočtu okresního úřadu.

Dalšími územně dekoncentrovanými orgánystátní správy rovněž působícími v jednotlivých územních jednotkách a to na základě ustanovení zvláštních zákonů a přímo odvozenými od některých ústředních orgánů státní správy jsou -jednotlivé správy policie, vojska a celníků, okresní úřady práce, školské úřady, správy spojů, státní inspekce (obchodní, energetické,..) a další.

Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 360 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...