Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Види кошторисної документаціїКошторисна документація відображає вартісну оцінку, що здійснюється на кожному етапі роботи над проектом. Загальна сума грошових коштів, необхідних для будівництва згідно з проектними матеріалами, становить кошторисну вартість будівництва. Підставою для визначення кошторисної вартості будівництва є:

¨ проект та робоча документація, в тому числі креслення, відомості обсягів будівельних та монтажних робіт, специфікації та відомості на обладнання, рішення щодо організації та черговості будівництва, пояснювальні записки до проектних матеріалів;

¨ чинні кошторисні нормативи, відпускні ціни на обладнання, меблі, інвентар.

У процесі визначення кошторисної вартості може використовуватися інформація про поточні зміни цін на будівельні ресурси, що надається на договірній основі регіональними центрами з ціноутворення в будівництві чи органами державної статистики.

Під час визначення кошторисної вартості будівництва підприємств, що проектуються, об’єктів та споруд, видів робіт складається кошторисна документація, до складу якої входять: локальні кошториси (локальні кошторисні розрахунки); об’єктні кошториси (об’єктні кошторисні розрахунки); зведені розрахунки вартості будівництва.

Кошторисна документація складається у певній послідовності, з поступовим переходом від дрібних до великих елементів будівництва, що являють собою вид робіт, до об’єкта будівництва в цілому.

Складаючи кошторисну документацію, необхідно використовувати нормативно-інформаційну базу, актуалізація якої здійснюється під керівництвом державних управлінських органів з будівництва, архітектури та житлової політики України.

Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси

Під час складання цих кошторисів застосовуються такі нормативні документи і показники:

· ресурсні елементні кошторисні норми України;

· вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

· ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

· поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;

· поточні ціни машино-години;

· поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

· поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

· правила визначення накладних витрат.

Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані, визначені на обсяг робіт, передбачених кошторисом, щодо трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в кошторисі.

До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість ресурсів не розробляється.

У складі цих кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв, як правило, групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування в розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Об’єктні кошториси складаються на об’єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт та витрат по відповідних графах кошторисної вартості будівництва Ці кошториси аналогічно до локальних складаються також у поточному рівні цін на ресурси.

В об’єктних кошторисах за даними локальних кошторисів позначаються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата.

В окремих випадках як об’єктний кошторис може прийматись локальний кошторис. Так, якщо вартість об’єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об’єктний кошторис не складається. І в такому разі роль об’єктного кошторису виконує локальний кошторис.

Якщо на будівництві за проектом зводиться тільки один об’єкт основного призначення, без будівництва підсобних і допоміжних об’єктів, наприклад у промисловості — приміщення цеху основного призначення, у житлово-громадському будівництві — житловий будинок, школа, театр тощо, то поняття «об’єкт» може збігатися з поняттям будова і в цьому разі до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються також дані з наведених вище локальних кошторисів.

У тому разі, коли на один і той самий вид робіт складаються два або більше локальних кошторисів, всі ці кошториси об’єднуються в об’єктному кошторисі до одного рядка під спільною назвою.

Локальні та об’єктні кошторисні розрахунки розробляються замість локальних та об’єктних кошторисів у таких випадках:

а) обсяги робіт і розміри витрат ще остаточно не визначилися і підлягають уточненню в процесі розроблення робочої документації (робочих креслень);

б) обсяги робіт, характер і методи їх виконання не можуть бути точно визначені під час проектування і уточнюються у процесі будівництва (окремі види робіт і конструктивні елементи підводної частини гідротехнічних споруд, будівель і споруд експериментального будівництва, будівель і споруд, що реконструюються, технологічної частини об’єктів з новими видами виробництва, днопоглиблювальні та гірничопрохідницькі роботи тощо). При цьому на підставі уточнених у процесі будівництва обсягів робіт складається об’єктний (локальний) виконавчий кошторис.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються, якщо ці види витрат не враховані в кошторисних нормативах (наприклад: компенсації у зв’язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов’язані із застосуванням пільг і доплат, установлених урядовими рішеннями, отриманням архітектурно-плану­вальних завдань, технічних умов, експертних висновків тощо). За наявності нормативів на окремі види витрат, виражених у відсотках від повної кошторисної вартості, кошторисні розрахунки не складаються.

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг — це кошторисний документ, що визначає певну кошторисну вартість будівництва всіх об’єктів, передбачених проектом або робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється в складі проекту або робочого проекту за встановленою формою і затверджується у визначеному законодавством порядку.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва окремо включаються підсумки прямих і накладних витрат за усіма об’єктними кошторисними розрахунками, об’єктними кошторисами і кошторисними розрахунками на окремі види витрат.

Кошторисна вартість кожного об’єкта, включеного до зведеного кошторисного розрахунку і передбаченого проектом (робочим проектом), розподіляється по графах, які визначають вартість: будівельних робіт; монтажних робіт; устаткування, меблів, та інвентарю; інших витрат; загальну кошторисну вартість.

У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляються по 12-ти основних главах.

Глава 1. Підготовка території будівництва.

Глава 2. Основні об’єкти будівництва.

Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговувального призначення.

Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства.

Глава 5. Об’єкти транспортного господарства і зв’язку.

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання.

Глава 7. Благоустрій та озеленення території.

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди.

Глава 9. Інші роботи й витрати.

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд.

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів.

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи.

Також у зведеному кошторисному розрахунку, на відміну від об’єктних та локальних кошторисів і розрахунків, після підсумку названих вище глав ураховуються:

· кошторисний прибуток;

· кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

· кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

· податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Останнім обов’язковим документом у складі інвесторської документації є зведення витрат.

Зведення витрат — це кошторисний документ, що об’єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва промислового підприємства (споруди) або його черги та об’єктів іншого галузевого призначення.

Зведення витрат складається у випадках, коли одночасно з будівництвом виробничих об’єктів передбачається будівництво об’єктів житлово-цивільного призначення або бази будівельної індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об’єктів підсобного сільського господарства та побутового обслуговування населення, міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів та подібних інженерних споруд, а також об’єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів на виробниче будівництво.

Для окремих галузей господарства України і видів будівництва найменування, номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку, а також найменування, кількість і порядок розташування граф у ньому та у формах іншої кошторисної документації можуть бути змінені.

До глави 1 «Підготовка території будівництва» включаються кошти на роботи і витрати, пов’язані з відведенням та освоєнням території, що забудовується.

Глава 2 «Основні об’єкти будівництва» включає кошторисну вартість будівель, споруд та видів робіт основного призначення.

Відомість кошторисної вартості будівництва об’єктів, що входять до пускового комплексу, складається у тому разі, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, будівлі або споруди передбачається окремими пусковими комп­лексами. Ця відомість містить у собі кошторисну вартість об’єктів, загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу пускового комплексу.

Відомість кошторисної вартості будівництва об’єктів та робіт з охорони довкілля складається у тому разі, коли під час будівництва підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості, як правило, зберігається нумерація об’єктів та робіт, прийнята у зведеному кошторисному розрахунку. До відомості включається тільки вартість об’єктів та робіт, що безпосередньо стосуються природоохоронних заходів.

Під час проектування підприємств та споруд, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, складаються: розрахунок вартості будівництва на повний розвиток (зведення витрат на повний розвиток) підприємства та споруди; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва першої черги; розрахунки вартості будівництва наступних черг; об’єктні розрахунки вартості.

Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить у собі дані зі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва першої черги та розрахунків вартості будівництва наступних черг.

Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу складається на підставі даних з об’єктних розрахунків вартості.

Об’єктний розрахунок вартості складається на кожний з об’єктів, що намічається до будівництва у складі наступних черг.

Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється, та технічної складності об’єкта.

У складі проекту розробляються:

· зведення витрат (у разі необхідності);

· зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

· об’єктні та локальні кошторисні розрахунки;

· кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

· кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

У складі робочого проекту розробляються:

ü зведення витрат (у разі необхідності);

ü зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

ü об’єктні та локальні кошторисні розрахунки;

ü об’єктні та локальні кошториси;

ü відомості ресурсів до локальних кошторисів;

ü кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

ü кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

У складі робочої документації розробляються:

¨ об’єктні та локальні кошториси;

¨ відомості ресурсів до локальних кошторисів.

До інвесторської кошторисної документації у складі проекту (робочого проекту), що затверджується, додається пояснювальна записка, в якій повинні бути наведені:

Ø посилання на територіальний район, де розташоване будівництво;

Ø відомості про те, з якого року введено норми, та про ціни, в яких складено інвесторську кошторисну документацію;

Ø обґрунтування для складання розрахунків інших витрат;

Ø розміри кошторисного прибутку;

Ø посилання на документи, відповідно до яких розробляється інвесторська кошторисна документація;

Ø розрахунок розподілу коштів за напрямами капітальних вкладень (для житлово-цивільного будівництва).

Тема 5. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами

5.1.Критерії відбору інвестиційних проектів

5.2. Регулювання договірних відносин щодо проектного фінансування

Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 8126 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...