Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Методика моделювання технологічного процесу вирощування і відгодівлі великої рогатої худобиРобочі розрахунки технологічного процесу розпочинаються з:

1. визначення розміру відгодівельного поголів’я, яке буде надходити на ферму щорічно за залежністю:

Бв = Ор / 2 × kt ,

де Бв - поголів’я бичків, що повинно бути поставлено на ферму за

рік, голів;

Ор - загальна кількість корів і нетелей, що отеляться на фермі за рік,

голів.

Визначаємо за формулами:

Ок = Кф × V,

де Ок - кількість корів, які можуть отелитися в стаді за рік, голів;

Кф - розрахункове середньорічне поголів’я корів на фермі, голів;

V - коефіцієнт, який показує, скільки корів із тих, що вибраковують,

не слід включати в поголів’я, яке може отелитися у стаді за рік [6].

Якщо ферму комплектують нетелями певного періоду тільності, то кількість нетелей, що введуть у стадо і які отеляться за рік на фермі, і дасть необхідну нам величину їх отелень (Он). Загальна кількість отелень по фермі за рік буде визначатися сумою отелень корів (Ок) і нетелей (Он):

Ор = Ок + Он

У випадку, коли ферму комплектують перевіреними за продуктивністю первістками, кількість тварин, що отеляться у плановому році, можна визначати за залежністю:

Ор = Кф × V + П × f,

де Ор - кількість тварин, що отеляться на фермі за рік, голів;

П - кількість первісток, які надійдуть у стадо за рік, голів;

f - коефіцієнт, що показує, скільки первісток із тих, яких вводять у стадо,

отеляться в плановому році.

кт - коефіцієнт технологічності, вказує частку бичків, що народилися, придатних для інтенсивного вирощування і відгодівлі ( kt = 0,9 - 0,97).

У випадках, коли відомо, скільки бичків повинно бути поставлено на ферму за рік, розраховують кількість корів і нетелей, необхідних для одержання відгодівельного поголів’я, використовуючи залежність:

Пк = ,

де ПК - поголів’я корів і нетелей (первісток), необхідних для одержання бичків, що ставлять на вирощування і відгодівлю за рік, голів;

kн - коефіцієнт нерівномірності отелень (визначається відношенням найбільшої кількості отелень за місяць до найменшої або середньомісячної);

Н - вихід телят від 100 голів маточного поголів’я, голів;

kб - коефіцієнт народжуваності бичків (кб = 0,5 - 0,52).

2.Знаючи загальну кількість бичків, що надійдуть на ферму за рік, визначаємо можливе їх щоденне надходження на ферму за залежністю:

Шк =

Особливістю даного технологічного процесу, як і процесу вирощування ремонтних телиць, є те, що секції (приміщення) повинні працювати за принципом - «все зайнято - все пусто». Отже, тут розміром приміщення або окремої секції буде зумовлюватися ритм процесу, тобто r = Вс - розмір секції, яку формують за такт (технологічна секція).

Враховуючи зазначене, визначають такт роботи фермі за залежністю:

Т =

де Т - такт роботи ферми, днів;

Вс - місткість приміщення або окремої його секції, яка працюватиме як

окрема технологічна одиниця (ритм роботи), голів.

Такт повинен бути цілим числом або максимально наближеним до нього. Крім того, враховуючи вимоги, щоб у секції були тварини, максимально близькі за фізіологічним розвитком, величина його не повинна перевищувати 15 діб.

Визначаємо часові параметри виробничого циклу (табл. 61), тобто кількість технологічних періодів та їх тривалість у днях і тактах. Враховуючи вимогу, ще тварини з одного цеху (секції) у другий повинні переводитися синхронно, тривалість вирощування у кожному із низ повинна бути кратна величині такту. Все це не означає, що тривалість вирощування у кожному цеху повинна бути однакова.

61.Часові параметри виробничого циклу

№ п/п Періоди виробничого циклу (цехи) Вік тварин Тривалість періодів у
днях тактах
Молочний 10-20 днів - 6 міс    
2. Молодняк першого періоду вирощування 7-12 міс.    
Молодняк другого періоду вирощування 13-15 міс.    
4. Відгодівля 16-18 міс.    

Звичайно, наведені вікові параметри не є постійною сталою для будь-якого випадку, але постійно при визначенні їх кількості і тривалості необхідно враховувати фізіологічні зміни травлення у тому чи іншому віці.

Визначаємо кількість технологічних секцій у кожному періоді (цеху) за залежністю:

Гt = .

Враховуючи, що кожна секція (приміщення) у цеху повинна працювати за принципом «все зайнято - все пусто», для її санації і ремонту необхідно мати вільний час у. такті технологічного процесу або вільну секцію (приміщення) для розміщення тварин, що надходять. Якщо такт становить 8 днів і більше - додаткових секцій (приміщень) не потрібно. У іншому випадку потребу цих секцій розраховують за залежністю:

К= .

Найкращий варіант, коли у кожному цеху є одна вільна секція, тобто:

Дсі = Т.

Хоча з економічної точки зору це голівомісця, від яких не одержують прибуток.

Визначаємо загальну кількість секцій у кожному цеху за залежністю:

Кі = Гі + .

7.Визначаємо кількість голівомісць у груповій секції кожного наступного цеху (періоду) вирощування, оскільки воно буде зменшуватися на величину санітарного вибракування бичків. Для цього використовуємо залежність:

Мсі = Вс × k,

де Мсі - кількість голівомісць у секції по закінченню і-го - 1 періоду

вирощування;

k - коефіцієнт збереження поголів’я по закінченні і-го періоду і

переведенні у наступний період (по періодах він змінюється від 0,985 - 0,97).

Кількість голівомісць, які необхідно мати у кожному цеху, визначаємо із залежності:

Мці = Мсі × К1,

де Мці - кількість голівомісць у і-му цеху.

8.Загальну кількість голівомісць, які треба мати на фермі, визначають як суму їх по окремих цехах:

Мф = Мц1 + Мц2 + + Мцп,

де Мф - кількість голівомісць, які необхідно мати на фермі (розмір ферми в голівомісцях).

Розраховуємо фронт робіт по цехах ферми (табл. 62).

62.Фронт робіт по цехах ферми

Періоди виробничого циклу, цехи Кількість корів технологічній секції (групі), гол. Кількість технологічних секцій (груп) у цеху Загальна чисельність виробничої групи у цеху, гол.
Сухостійний      
Отелення      
Роздоювання та запліднення      
Виробництво молока      
Всього      

Загальну чисельність виробничої групи у кожному цеху визначають, перемноживши кількість тварин у технологічній секції (графа 2) на кількість технологічних секцій у цеху (графа 3).

Для визначення річної потреби в кормах, воді, підстилці і деяких інших розрахунків використовується значення середньорічного поголів’я по цехах ферми. Його визначають за залежністю:

Пср.р.і = ,

де Пср.р.і - середньорічна кількість тварин у і-муцеху (періоді) вирощування чи відгодівлі, голів;

Пні - поголів’я тварин, яке необхідно поставити у цех за рік, голів;

Ппі - поголів’я, що вийде після вирощування із даного цеху з урахуванням коефіцієнта збереження, голів.

Зробивши наведені розрахунки, складаємо графік переміщення поголів’я по цехах ферми, а також визначаємо кількість приміщень, необхідних для їх утримання (табл. 63). Визначаючи потребу в приміщеннях, обов’язково враховують величину секції та існуючі типові проекти приміщень для вирощування і відгодівлі худоби.

63. Графік руху поголів’я худоби по цехах ферми

Періоди виробничого циклу, цехи Кіль кість приміщень у цеху Надійшло у цех, голів за Час перебування тварин у цеху Переведено,голів за Вибракувано,голів за
    такт рік днів тактів такт рік такт рік
Цільномолоч ний                  

Для подальших робочих розрахунків необхідно визначити інтенсивність вирощування і відгодівлі худоби. План росту тварин (табл. 64) розробляють, враховуючи породу, систему вирощування, тривалість виробничого циклу, можливі умови годівлі тощо.

64. План вирощування ремонтних телиц

Виробни-чі групи худоби Такти виробничого циклу Вік, діб Жива маса, кг Приріст
на поча ток пері-оду на кі- нець пері-оду на поча-ток пері-оду на кі- нець пері-оду середньо-добовій, г абсолют-ний за період, кг
Телята, які випо- ються незби- раним моло- ком     1 - 6             42*     96,6     700,0     54,6
Телята- молоч- ники     7 -13             96,6     160,3     700,0     63,7
Молод- няк першого періоду вирощу-вання   14–22       160,3   230,5     70,2
Молод- няк дру-гого періоду вирощу-вання   23-32       230,5       71,5
Ремонтні телиці   33-40         344,9   412,5   42,9
Нетелі першої половини тільності   41-50       344,9   387,8     42,9
Нетелі другої половини тільності   51-62       387,8   491,8   666.7  
Перевірю-вані первістки     63-69             491,8     497,3         1,9

Після цього розробляємо циклограму процесу (табл. 65).

65. Циклограма вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби

№ п.п Періоди виробничого циклу (цехи) Вік, днів Кіль кість тварин у періоді (цеху, голів Кіль кість техно логіч-них груп, секцій Номер техно-логіч-ної групи (секції) n      
Такти процесу по цехах
1.
1. Цільно- молочний       . . . n                  
2. Молочний                          
3. Молодняку 1-го періоду вирощуван.                          
4. Молод- няк 2-го періоду вирощу-вання                          
5. Ремонтні телиці                          
6. Нетелі першої половини тільності                          
7. Нетелі другої половини тільності                          
8. Перевірюв. первісток                          
9. Запланова-ний середньо-добовий приріст, г                          
10. Абсолю-тний приріст тварин у періоді (цеху) за добу, ц                          
11. Валовий приріст живої маси всієї худоби цеху за такт, ц                          
12. Запланований середньо-добовий надій молока від первісток,кг                          
13. Надій молока від первісток періоду (цеху ) за добу, ц                          
14. Валовий надій всіх первісток за такт, ц                          

Використовуючи матеріали, наведені у таблиці 65, складається рух поголів’я на фермі і визначаємо структуру стада (табл. 66).

Принципи розрахунків поголів’я такі, як і розрахунки при моделюванні процесу вирощування ремонтного молодняку.

66.Рух поголів’я худоби на фермі з вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби

Виробничі групи худоби Наявність на початок року, періоду Надійде Вибуде Наявність на кінець року, періоду Структура стада, %
Перехід із молодших груп Закуплено в інших господарствах Всього надійшло Валовий приріст Переведено до старших груп Вибракувано Реалізовано господарством Інші вибуття Всього вибуло
голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц голів жива м, ц  
Телята, що випоюються цільним молоком                                  
Телята-молочники                                  
Молодняк 1 періоду вирощування                                  
Молодняк ІІ періоду вирощування                                  
Ремонтні телиці                                  
Нетелі 1 першої половини тільності                                  
Нетелі ІІ половини тільності                                  
Перевірю вані первістки                                  
Всього                                  

Всі подальші розрахунки технологічного процесу, а саме: встановлені відповідно до продуктивності норми годівлі, поживність кормів, які використовують у розрахунках, орієнтовні схеми годівлі та раціони для виробничих груп, структуру раціонів, добову потребу кормів по виробничих групах на осінньо - зимовий і весняно - літній періоди, загальну потребу кормів для всього поголів’я ферми на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди, річний баланс кормів, потребу води, підстилки, вихід гною, виробничу програму, операційні і технологічну карти процесу виконуються згідно з таблицями, викладеними у розрахунках процесу вирощування ремонтного молодняку (Л.р.7), враховуючи специфічні особливості виробничих періодів даного процесу.

Контрольні питання:

1. Розрахувати середньорічне поголів’я корів у цеху сухостою ( СПкс ), якщо:

- потужність ферми, поголів’я корів ( Р ) – 400 голів;

- тривалість перебування корів в цеху сухостоя ( Трс ) – 50 діб.

СПкс =

2. Розрахувати середньорічне поголів’я корів у цеху роздоювання і осіменіння (СПкро), якщо:

- потужність ферм, поголів’я корів ( Р ) – 500 голів;

- тривалість перебування корів у цеху роздою і осіменіння ( Трро ) – 90 діб.

СПкро =

3. Визначити кількість перевірених первісток яких необхідно щомісячно вводить в стадо ( ПП ), при умові його рівномірного комплектування, якщо:

- потужність ферми, поголів’я корів ( Р ) – 450 голів;

- річна вибірка корів ( Вк- 22 %.

ПП =

4. Визначити такт роботи молочної ферми ( Тф ), якщо:

- розмір технологічної групи корів (Тк) - 25 голів;

- ритм роботи ферми ( r ) - 0,95 отелень.

Тф =

5. Визначити річний обсяг виробництва молока на фермі ( Р ), якщо:

Кф - розрахункове середньорічне п’оголів’я корів на фермі, необхідне для виконання річної виробничої програми, голів;

Р - річний обсяг виробництва молока у відповідних одиницях виміру,

кг, ц, т;

N - середньорічний надій на дійну корову, у одиницях, аналогічних одиницям виміру річного обсягу виробництва, 40,0 ц;

р - питома вага продуктивного поголів’я у стаді, % (за

відрахуванням відсотку корів, що знаходяться у запуску - в

середньому – 82 - 87%);

с - циклічність виробництва – 0,5.

Р =

6. Розрахувати кількість доїльних апаратів ( ДА ) для видоювання корів ферми у молокопровід , якщо:

- середньорічне поголів’я дійних корів ( Сркд ) - 350 голів;

- середня тривалість доїння однієї корови при доїнні у молокопровід ( Тдк = 6 хв.);

- тривалість разового доїння корів усієї групи( Тдгк ) у середньому 105 хв.

ДА =

Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 1859 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.012 с)...