Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Характеристика системы образования Украины и характеристика системы педагогических наукСистема образования – это совокупность образовательно-воспитательных учреждений, функционирующих в конкретном государстве, объединенных общими принципами.

Цель – это предвосхищение в сознании субъекта результата, на достижение которого направлена деятельность. В иерархии целей (по Безруковой, Сластенину) на первом месте стоит государственная цель, т.е. государственные цели – это наиболее общие цели, определяемые в государственных документах и стандартах образования.

Головна мета Програми - визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життїздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Стратегічні завдання реформування освіти в Українській державі: відродження і розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я, забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтворення й трансляції культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків;виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад; подолання монопольного становища держави в освітній сфері через створення на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; глибокої демократизації традиційних навчально-виховних закладів; формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти.

Пріоритетні напрями реформування освіти: розбудова національної системи освіти з урахуванням кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя України;забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти;досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів: української та іноземних мов, історії, літератури, математики та природничих наук;створення умов для задоволення освітніх та професійних потреб і надання можливостей кожному громадянину України постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний рівень, оволодівати новими спеціальностями; забезпечення у кожному навчально-виховному закладівідповідних умов для навчання і виховання фізично та психічноздорової особи; запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, щонегативно впливають на здоров'я людей.

Основными принципами образования в Украине являются: - Доступность для каждого гражданина всех форм и типов образовательных услуг, предоставляемых государством. - Равенство условий каждого человека для полной реализации его способностей, таланта, всестороннего развития. - Гуманизм, демократизм, приоритетность общечеловеческих духовных ценностей. - Органическая связь с мировой и национальной историей, культурой, традициями. - Независимость образования от политических партий, общественных и религиозных организаций. - Научный, светский характер образования. - Интеграция с наукой и производством. - Взаимосвязь с образованием других стран. - Гибкость и прогнозируемость системы образования. - Единство и преемственность системы образования. - Непрерывность и разнообразие образования. - Сочетание государственного управления и общественного самоуправления в образовании.

Органы управления образованием (и их полномочия) - Министерство образования Украины. - Министерства и ведомства Украины, которым подчинены учебные заведения. - Высшая аттестационная комиссия Украины. - Министерство образования Автономной Республики Крым. - Местные органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления и подчиненные им органы управления образованием.

Государственные стандарты образования устанавливают требования к содержанию, объему и уровню образовательной и профессиональной подготовки в Украине. Они являются основой оценки образовательного и образовательно-квалификационного уровня граждан независимо от форм получения образования. Государственные стандарты образования разрабатываются отдельно по каждому образовательному и образовательно-квалификационному уровню и утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 461 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.001 с)...