Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Розділ IX. Охорона праці при виконанні ТО і ремонтуСезонне технічне обслуговування (СТО) виконують двічі на рік для підготування автомобілів до експлуатації в холодну й теплу пори ро­ку й, як правило, суміщують з черговим технічним обслуговуванням. СТО передбачає: • заміну сезонних сортів мастильних матеріалів і охолодних рідин; • промивання відповідних систем; • установлення або зняття втеплювачів і приладів передпускового підігрівання дви­гунів; • інші роботи.

Усі роботи, пов'язані зі ЩТО та ТО-1 рухомого складу, слід здій­снювати у міжзмінний час.

Для виконання технічного обслуговування на автотранспортних підприємствах (АТП) є спеціально пристосовані й обладнані примі-щення-профілакторії.

Залежно від виробничої площі АТП та обладнання профілакто­рію технічне обслуговування організовується на тупикових постах або на потоковій лінії.

На невеликих АТП, де всі роботи, за винятком прибирання й миття, як правило, виконуються на одному посту, технічне обслуго­вування організовують на тупикових постах.

На великих АТП, де щоденно виконується багато технічних об­слуговувань, застосовують потоковий метод, за яким роботи, передбачені ТО, розподіляють на кількох спеціалізованих, послідов­но розташованих постах: прибирання, миття, сушіння, кріпильних, регулювальних, електротехнічних робіт, мащення та шинних робіт.

Прибирально-мийні роботи виконують уручну, механізованим, автомати­зованим або комбінованим способами.

Для ручного прибирання салону автомобілів та автобусів вико­ристовують стаціонарні або переносні пилососи.

Ручне миття здійснюють за допомогою шланга з брандспойтом або мийного пістолета струменем води низького (0,2...0,4 МПа) чи високого (і...2 МПа) тиску.

Установки для механізованого миття автомобілів залежно від конструкції робочого органа бувають: • струминні; • щіткові; • стру­минно-щіткові.

У струминній установці вода або мийний розчин подається крізь сопло чи форсунки, з'єднані зі шлангами або трубопроводами за допомогою колекторів. Такі установки використовують переважно для миття вантажних автомобілів водою та легкових — мийним розчином.

У щітковій установці за робочі органи правлять циліндричні обертові щітки, до яких підводиться мийний розчин. Такі установки застосовують для миття легкових автомобілів і автобусів.

За допомогою струминно-щіткових установок, до сопел яких подається мийний розчин, миють легкові автомобілі, вантажні, автомобілі-фургони й автобуси.

Автоматичні мийні установки починають працювати в момент наїзду колеса автомобіля на важіль, умонтований у підлогу, або від фотоеле­мента, коли автомобіль перетинає світловий промінь після опускання моне­ти в касовий апарат.

Комбіновані мийні установки складаються з пристрою для стру­минного миття шасі та механізованої щіткової установки для миття зовніш­ніх частин кузова автомобіля. Остання має гідравлічну частину, що призна­чається для подавання мийного розчину, й механічну, яка забезпечує миття автомобіля.

Вода після миття автомобіля збирається в міжколійну канаву, що має уклон у бік приймального трапа, розташованого в центрі. Для очищення стічних вод пости миття обладнують грязевідстійниками та оливопаливовло-влювачами, принцип дії яких грунтується на різниці густин води, механіч­них домішок та нафтопродуктів.

Ремонт — це сукупність організаційних і технічних заходів, що здійснюються для відновлення справності або працездатності авто­мобільного транспорту й полягають в усуванні відмов і несправнос­тей, які виникають під час експлуатації або виявляються в ході ТО. Під час ремонту несправні агрегати, вузли (складальні одиниці) й де­талі замінюють справними, взятими з оборотного фонду, а також ви­конують розбірні, регулювальні, складальні, слюсарні, механічні, зварювальні, електромеханічні та інші роботи.

Ремонтні роботи виконують як у разі потреби, спричиненої від­мовою або несправністю, так і за планом через певний пробіг чи встановлений термін роботи рухомого складу (запобіжний ремонт).

Запобіжний ремонт рекомендується насамперед для міських або міжміських автобусів, автомобілів-таксі, автомобілів швидкої медич­ної допомоги, пожежних автомобілів, автомобілів-бензовозів, до яких ставляться підвищені вимоги щодо забезпечення безпеки руху та безвідмовної роботи. Також слід здійснювати запобіжний ремонт автомобілів, що працюють в однакових умовах. При цьому спро­щується визначення термінів заміни чи ремонту окремих деталей і вузлів для запобігання відмовам під час роботи автомобілів на лінії та пов'язаних із ними простоїв.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування й ремон­ту дає змогу своєчасно усунути причини появи різних несправностей, зменшити витрату запасних деталей та обсяг ремонтних робіт, застосувати прогресивні методи ремонту й відновлення деталей, ско­ротити час простою автомобілів, пов'язаного з ремонтом, а отже, підвищити коефіцієнт технічної готовності.

Положенням про технічне обслуговування та ремонт рухомого складу автомобільного транспорту передбачено два види ремон­ту: • поточний; • капітальний.

Поточний ремонт (ПР), спрямований на усунення відмов і не­справностей, що виникають під час експлуатації автомобіля, здійс­нюється в ремонтних майстернях АТП і передбачає часткове розби­рання автомобіля, заміну окремих несправних агрегатів, вузлів та де­талей новими або відремонтованими, складання й випробування.

Під час поточного ремонту агрегатів автомобіля несправності усувають заміною або ремонтом окремих вузлів і деталей, крім базо­вих. До базових деталей належать: • блок циліндрів двигуна; • карте­ри коробки передач, заднього моста, рульового механізму; • балка переднього моста; • металевий каркас кузова чи кабіни; • поздовжні балки (лонжерони) рами.

Своєчасне проведення поточного ремонту дає змогу уникнути капітального ремонту й збільшити міжремонтний пробіг автомобіля (термін служби агрегату). Поточний ремонт має забезпечити безвід­мовну роботу автомобіля до ТО-2.

Для скорочення часу перебування автомобіля в поточному ре­монті його слід проводити агрегатним методом, за яким не­справні агрегати або такі, що потребують капітального ремонту, за­мінюються справними, взятими з оборотного фонду.

Капітальний ремонт (КР) спрямований на відновлення частково або повністю витраченого ресурсу автомобіля (агрегату), проводить­ся на спеціальних АТП і передбачає повне розбирання автомобіля та його агрегатів, ремонт чи заміну всіх несправних агрегатів, вузлів і деталей, у тому числі базових, а також складання, регулювання та ви­пробування. Ресурс автомобіля та його частин після капітального ре­монту має становити не менше ніж 80% ресурсу нового автомобіля. Як правило, автомобіль підлягає одному капітальному ремонту.

Існують такі методи капітального ремонту: • індивідуальний; • агрегатний.

У разі застосування індивідуального методу з автомобі­ля знімають пошкоджені агрегати, відновлюють їх і встановлюють на той самий автомобіль, який простоює протягом усього часу ремонту. Цей метод застосовують дуже рідко.

Сутність агрегатного методу полягає в тому, що з автомо­біля знімають несправні агрегати,, а замість них ставлять відремонто­вані або нові, взяті з оборотного фонду. Зняті з автомобіля агрегати, Що потребують капітального ремонту, відправляють на авторемонтні заводи, а агрегати, які потребують поточного ремонту, ремонтують у майстернях АТП. Застосування цього методу дає змогу істотно ско­ротити час простою автомобіля в ремонті, збільшити коефіцієнт тех­нічної готовності й підвищити ефективність використання автомо­більного парку.

Ремонт виконують на універсальних або спеціалізованих постах.

На універсальних постах здійснюються всі роботи з ремонту од­ного чи кількох агрегатів, вузлів і систем автомобіля.

Доцільно спеціалізувати виробничі дільниці на виконанні робіт з ремонту двигуна, коробок передач, електрообладнання, кузовів то­що. Вузька спеціалізація ремонтних постів дає змогу застосовувати найпродуктивніші методи ремонту, типові технологічні процеси, за­соби механізації, поліпшувати якість і знижувати собівартість ремон­ту автомобіля.

У разі експлуатації рухомого складу у відриві від АТП поточний ремонт виконують з використанням пересувних ремонтних засобів, на станціях технічного обслуговування або місцевих АТП.

Обладнання, що застосовується під час ТО й ремонту автомобілів

Для підвищення продуктивності праці при ТО й ремонті автомо­білів — одночасного виконання робіт зверху (двигун, електрооблад­нання), знизу (трансмісія, підвіска) та збоку (колеса, гальмові меха­нізми) — використовують підйомно-оглядове, транспортувальне об­ладнання й споруди.

Підйомно-оглядове обладнання та споруди поділяють на: • основні; • допоміжні.

До основних підйомно-оглядового обладнання й споруд нале­жать: • оглядові канави; • естакади; • підйомники; • перекидачі; до допоміжних: • домкрати; • гаражне обладнання тощо.

Оглядові канави забезпечують доступ до автомобіля знизу. В нішах стін канав установлюють низьковольтні світильники. Кана­ви мають вентилюватися та обігріватися повітрям з температурою 16...25 °С. Для видаляння відпрацьованих газів передбачають витяж­ну вентиляцію. Канави залежно від призначення обладнуються під­йомниками, пересувними лійками для зливання відпрацьованої оли­ви та пристроями для заправляння мастильним матеріалом, охолод­ною рідиною.

Естакади — це металеві, залізобетонні або дерев'яні колійні мости, розташовані на 0,7...1,4 м вище від рівня підлоги, з рампами, що мають уклон 20...25° для під'їзду та з'їзду автомобіля.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Порядок допуску персоналу до самостійної роботи.

2. До самостійної роботи як слюсаря по технічному обслуговуванню й ремонту автомашин і дорожно-будівельної техніки допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд і не мають протипоказань для виконання даної роботи, що пройшли спеціальне виробниче навчання (включаючи стажування на робочому місці в кількості днів, вказівках у переліку), інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки, які пройшли перевірку знань у кваліфікаційній комісії з оформленням протоколу. Допуск персоналу до самостійної роботи оформляється наказом по цеху.

3. Порядок навчання персоналу по безпечним методам праці.

4. Все знову прийняті на роботу робочі як слюсаря з ремонту і обслуговуванню автомашин і ДСТ перед допуском до самостійної роботи повинні пройти перевірку знань цієї інструкції і не пізніше 3 місяців з дня надходження на роботу повинні пройти навчання безпечних методів і прийомів робіт за затвердженою програмою.

Після навчання і подальший щорічно проводиться перевірка знань робітниками безпечних методів і прийомів робіт, яка оформляється протоколом. Особи, знання яких визнані незадовільними, до роботи не допускаються і повинні пройти повторне навчання.

5. Допуск на навчання, стажування та до самостійної роботи оформляється наказом по цеху.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ПРЕДЯВЛЕНІ ДО СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ Й ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ АВТОМАШИН І ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

1. Приступивши до самостійної роботи, виконувати тільки ту роботу, яка доручена адміністрацією, за умови, що безпечні методи її виконання Вам добре відомо і вивчені. У всіх інших сумнівних випадках зверніться до майстра за роз'ясненням.

2. Поєднуючи іншу роботу (професію) мало відому Вам, вивчіть інструкцію з техніки безпеки для поєднування роботи (професії), отримаєте від майстра інструктаж.

3. Утримайте в чистоті і порядку своє робоче місце. Пролитої масло і інші рідини негайно приберіть. Обтиральний матеріал складайте в ящики, призначені для цієї мети.

4. Не мийте руки в маслі, емульсії, гасі, не витирайте їх піском, тирсою кінцями дрантя, забрудненими стружкою і т.п.

5. Не обдувайте себе та інших працюючих стисненим повітрям з повітряної магістралі.

6. Бережіть і майте в чистоті і справності індивідуальні засоби захисту (окуляри, щитки, протигази і т.д.).

7. Виконуйте встановлені правила виробничої та особистої гігієни.

8. Своєчасно проходьте медичні огляди і являйтесь на профілактичні щеплення.

9. Обов'язково мийте руки перед їжею, а також перед курінням, після роботи з етилованим бензином та іншими шкідливими речовинами.

10. Утримайте у справності видану спецодяг, своєчасно віддавайте її у лагодження та прання.

11. Індивідуальний шафа для спецодягу завжди майте в чистоті і порядку, виключіть вміст у ньому непотрібних речей і предметів, не призначених для особистої гігієни.

12. Не працюйте без передбачених нормами спецодягу і засобів індивідуального захисту або в несправних засобах захисту.

13. Не торкайтеся відкритим рухомих частин верстата, навіть якщо верстат не працює, не чіпайте його рукояток, ременів, шківів, шестірень і кнопок пускових електро-пристроїв.

14. Не приводьте в роботу верстати й інші механізми, а також транспортні кошти, обслуговування яких Вам не доручалося.

Невміле поводження з верстатами, механізмами, а також транспортними засобами може спричинити псування механізмів і викликати нещасний випадок з людьми.

15. Не перебувайте в зоні роботи подйомно-транспортних засобів (мостових, автомобільних кранів, тельферів та інших підйомників). Проходити або стояти під вантажем, що підіймається, незалежно від того, важкий він або легкий, заборонено.

16. Не беріться не за свою справу, не передавайте самовільно доручену роботу кому б то не було без відповідного дозволу адміністрації.

17. При виконанні будь-якої роботи виконуйте всі вказівки і розпорядження адміністрації.

Без дозволу майстра або іншого керівника виробничого ділянки не приступайте до роботи і не починайте її, якщо не отримали від майстра або начальника майстерень інструктаж з безпеки праці.

18. Помітивши порушення правил безпеки праці іншими робочими або небезпеку для оточуючих, не залишайтеся байдужими, попередьте робочого або майстра про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпека роботи.

19. При нещасному випадку, що трапився на виробництві, навіть при самому незначному, негайно повідомте майстрові, одночасно адміністрації цеху і прямуйте до найближчого мед. пункту, збережіть до розслідування обстановку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були в момент події(якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих).

20. Будьте уважні до сигналів що подаються водіями транспорту і виконуйте їх.

21. Не заходьте без дозволу за огородження.

22. Не наступайте на переносні електропроводи на підлозі.

23. Не ходіть по складеному матеріалу, деталей, заготівель.

24. Слідкуйте за справністю і регулярно користуйтеся вентиляцією, встановленої на робочому місці.

25. Палите тільки в спеціально відведених місцях, перед курінням суто вимийте руки.

26. Після закінчення робочого дня чисто вимийте руки, прийміть душ, переодягніться в домашній одяг.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СЛЮСАРЕВІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Надягніть і упорядкуйте робочий одяг:

· застебніть обшлаги рукавів сорочки і штанини штанів;

· надійно зашнуруйте взуття;

· приберіть волосся під щільно облягає головний убір, носіння якого обов'язково при роботі на металорізальному, електро пневмо та іншому механізованому інструменті.

2. Уважно огляньте робоче місце, перевірте достатність освітлення, приберіть всі заважають роботі сторонні предмети і деталі.

При необхідності закрийте відкриті канави, траншеї, перевірте, чи надійно покладені перехідні трапіки через канави.

Підготуйте необхідну кількість перехідних трапиків, сходів-драбин і т.д.

3. Перевірте справність і комплектність для роботи інструменту, пристосувань і засобів індивідуального захисту.

Несправні інструменти, прилади й засоби захисту - замініть.

4. Інструмент, пристосування, засоби захисту розташуйте так, щоб уникнути зайвих рухів і забезпечити безпеку роботи.

5. Перед початком технічного обслуговування або ремонту автомашини або механізму вивісите на рульове колесо табличку з написом: "Двигун не пускати - працюють люди".

6. При обслуговуванні автомобіля на гидро-підйомнику вивісите табличку на механізм управління витягом з написом: "Не чіпати - під автомобілем працюють люди".

7. Перевірте, чи достатньо чисто вимите, очищені від бруду, сміття та снігу автомобілі та дорожньо-будівельна техніка, поставлена на ремонт.

Забороняється приймати на ремонт і технічне обслуговування не очищені від бруд, сміття і снігу транспортні засоби.

8. Встановлений на ремонт автомобіль або дорожньо-будівельну машину зупиніть ручним гальмом (якщо він передбачений заводом-виготовлювачем), увімкніть нижчу передачу, вимкніть запалювання, закрийте подачу палива, підкладіть під колеса упори (черевики).

При роботах, пов'язаних з прокручуванням колінчатого і карданного валів, додатково перевірте вимкнено чи запалювання, перекрита чи подача палива (для дизельних двигунів), поставте підойма зміни передач в нейтральне положення, звільніть важіль ручного гальма. Після виконання необхідних робіт затягніть ручне гальмо і знову увімкніть нижчу передачу.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СЛЮСАРЕВІ ПІД ЧАС РОБОТИ

1. При користуванні ручним слюсарним інструментом:

2. Користуйтеся тільки справним інструментом і пристосуваннями. Застосовуйте їх тільки за призначенням.

3. При обробці деталей в лещатах надійно затискайте оброблювану деталь.

4. Не працюйте напилком без ручок або тріснутими, розколотими ручками.

5. Інструмент інструментальний ящик укладайте так, щоб кінці його були спрямовані в бік внутрішньої стінки ящика, а в сумку - ручкою назовні.

6. При роботі з ключами тарованим зусиллям слідкуйте, щоб зусилля при затягуванні гайок, болтів (гвинтів) на перевищувала величин, зазначених у вимогах креслень, технічних умов, тех. процесів.

7. Будьте обережні, не допускайте зриву ключа з гайки, головки болта.

8. При роботі знімачі дотримуйтесь обережності, підтримуйте що знімається деталь, щоб не допустити її падіння.

9. При виправленні, (рихтування) деталей захищають руки від ударів молотком, кувалди і задирок. Працюєте в рукавицях.

10. Відвертати або загортати болти, гайки шляхом подовження гайкових ключів другими ключами або трубами подовжувачами - забороняється.

11. Класти інструмент на устаткування (агрегати транспортних засобів), комунікації, поручні, огорожі або не обгороджений край майданчики, траншеї, лісів і риштовання, розпірки і укоси траншів, країв люків, камер і колодязів - забороняється.

Дата публикования: 2014-12-11; Прочитано: 9406 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.012 с)...