Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты  
 

Тема 1: Вступ до дисципліни Проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення1. Откройте файл ramka.jpg

2. Измените размер холста на 100 pixelas Image – Canvas Size (Рисунок – Размер холста) (рис.7.12)

3. С помощью инструмента Волшебная палочка выделите прозрачную область (будущею рамку)

4. Создайте новый слой layer – New layer (Слой – Новый слой). На этом слое у вас и будет располагаться рамка

5. Используя инструмент Paint Bucket (Заливка) залейте понравившемся стилем рамку (рис.7.13)

6. Сохранитe файл под именем ramka_end.jpg


Учебное пособие для студентов

Лабораторные работы по компьютерной графике (Adobe Photoshop CS2)

Лабораторные работы по дисциплине «Компьютерная графика»

Издательство «Научная книга»

Г. Саратов, ул. Московская, д.35

Храмова М.В., Феоктистова О.А.

Подписано в печать ___________ Формат 60х90 1/16

Бумага офсетная. Гарнитура литерная.

Усл.-печ.л.4,564 Уч.изд.л.4,123. Тираж 100 экз, Заказ № 27

Отпечатано в типографии ООО «Полиграф-Экспресс»

410028, г. Саратов, ул. Горького,6

(8452) 59-48-78, 22-72-77

Зміст

Вступ  
Тема 1: Вступ до дисципліни Проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення  
  1. Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів
  2. Переваги і недоліки ЦОС
  3. Узагальнена схема ЦОС
  4. Основні характеристики сигналів
  Вправи і завдання до теми №1
Тема 2: Елементи теорії сигналів
  1. Основні типи сигналів
  2. Елементарні сигнали, що найчастіше використовуються ЦОС
  Вправи і завдання до теми №2
Тема 3: Математичний апарат опису сигналів і лінійних систем
  1. Основні операції цифрової обробки сигналів
  2. Функціональні перетворення сигналів
  3. Математичний опис аналогових сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області  
  4. Математичний опис дискретних сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області  
  Вправи і завдання до теми №3
Тема 4: Опис дискретних сигналів в частотній області
  1. Сімейство перетворень Фур’є як функція сигналу
  2. Властивості спектрів дискретних сигналів
  3. Зв’язок між спектрами аналогового і дискретного сигналів
  4. Дискретизація вузькосмугових сигналів
  5.Перетворення спектру
  Вправи і завдання до теми №4
Тема 5: Дискретне перетворення Фур’є
  1. Застосування ДПФ
  2. ДПФ як згортка сигналу з базисними функціями
  3. Властивості комплексного ДПФ
  4. Деякі інші ортогональні тригонометричні перетворення
  Вправи і завдання до теми №5
Тема 6: Застосування швидкого перетворення Фур’є
  1. Основні положення
  2. ШПФ за основою 2 та прорідженням за часом
  3. ШПФ за основою 2 та прорідженням за частотою
  4. Використання ШПФ в задачах обробки сигналів
  5. Обробка дискретних сигналів в частотній області
  Вправи і завдання до теми №6
Тема 7: Лінійні дискретні системи обробки сигналів
  1. Основні параметри лінійної дискретної системи
  2. Опис лінійних дискретних систем в часовій області
  3.Застосування згортки для знаходження відгуку ЛДС
  4.Застосування різницевих рівнянь для знаходження відгуку ЛДС
  5.Властивості лінійних дискретних систем
  Вправи і завдання до теми №7
Тема 8: Опис лінійних дискретних систем в z - області та в частотній області
  1. Опис лінійних дискретних систем в z - області
  2. Опис лінійних дискретних систем в частотній області
  Вправи і завдання до теми №8
Тема 9: Цифрові фільтри
  1. Основні операції фільтрації
  2. Класи і параметри фільтрів
Тема 10: Цифрова обробка сигналів при декількох швидкостях
  1. Області застосування методів обробки при декількох швидкостях
  2. Зменшення частоти дискретизації: децимація із цілим кроком
  3. Збільшення частоти дискретизації: інтерполяція із цілим кроком
  4. Перетворення частоти дискретизації з нецілим кроком
  5. Багатокаскадне перетворення частоти дискретизації
  Вправи і завдання до теми №10
Тема 11. Використання вікон в цифровій обробці сигналів
  1. Гармонійний аналіз кінцевих масивів і ДПФ
  2. Просочування спектральних складових.
  3. Вікна та їх основні параметри
  4. Характеристики класичних вікон.
  5. Підходи до вибору вікна
Висновки
Література
Додатки
Додаток А. Різновиди елементарних сигналів
Додаток Б. Приклади використання кореляційної функції

Тема 1: Вступ до дисципліни Проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 760 | Нарушение авторского права страницыstudopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2020 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.002 с)...