Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Відмінювання прізвищ, імен, імен по батьковіПрізвища належать до іменників, але за аналогією походжен­ня/творення їх поділяють на іменниковий та прикметниковий тип відмінювання. Тут ми розглянемо іменниковий тип відміню­вання, а прикметниковий – у наступному навчальному елементі.

Оскільки прізвища іменникового типу та імена поділяються на групи, відміни й змінюються за відмінками подібно до загаль­них іменників, то в таблицях наведено зразки відмінювання імен та прізвищ. Відмінювання імен по батькові розглянемо нижче.

1) І відміна, чоловічий рід:

Відмінки Тверда група М'яка група Мішана група
       
Н. Ярема Швайка Ілля Доля Гаркуша
Р. Яреми Швайки Іллі Долі Гаркуші
Д. Яремі Швайці Іллі Долі Гаркуші
З. Ярему Швайку Іллю Долю Гаркушу
О. Яремою Швайкою Іллею Долею Гаркушею
М. Яремі Швайці Іллі Долі Гаркуші
Кл. Яремо Швайко Ілле Доле Гаркуше

2) І відміна, жіночий рід:

Від­мінки Тверда група М'яка група Мішана група
Н. Катерина Танцюра Соломія Гамалія Явдоха Ганжа
Р. Катерини Танцюри Соломії Гамалії Явдохи Ганжі
Д. Катерині Танцюрі Соломії Гамалії Явдосі Ганжі
3. Катерину Танцюру Соломію Гамалію Явдоху Ганжу
О. Катериною Танцюрою Соломією Гамалією Явдохою Ганжею
М. Катерині Танцюрі Соломії Гамалії Явдосі Ганжі
Кл. Катерино Танцюро Соломіє Гамаліє Явдохо Ганже

3) II відміна, чоловічий рід:

Відмінки­ Тверда група М'яка група Мішана група
       
Н. Олег Покотило Корній Крекотень Лукаш Корж
Р. Олега Покотила Корнія Крекотня Лукаша Коржа
Д. Олегу/ові Покоти- Корнію/єві Крекот- Лукашу/еві Коржу/
  лу/ові ню/еві еві
З. Олега Покотила Корнія Крекотня Лукаша Коржа
О. Олегом Покотилом Корнієм Крекотнем Лукашем Коржем
М. Олегу/ові Покоти- Корнію/єві Крекот- Лукаші/еві Коржу/
  лу/ові ню/еві еві
Кл. Олеже Покотило Корніє Крекотне Лукаше Корже

4) Прізвища, що закінчуються на -р, належать, як і звичай­ні іменники II відміни, до трьох груп відмінювання (табл. 13): До твердої групи належать усі прізвища з кінцевим , окрім тих, що закінчуються на -ар/-яр.

Прізвища, що закінчуються на -ар, -ир, становлять м'яку гру­пу. Прізвища із суфіксом -яр належать до мішаної групи, про­те прізвища Гайдар, Гончар, як винятки, відмінюються за ти­пом твердої групи [14; 309].

Прізвища прикметникового походження на -ів/-їв, ов, -ев/ -єв, -ин/-їн мають у кличному відмінку форму називного відмінка, тобто звертаються до осіб з такими прізвищами в на­зивному відмінку: Пушкін, Глібов, Крилов, Кирилів (а не – Пуш­кіне, Глібове, Крилове, Кириліве) [19; 132].

Від­мінки Тверда група М'яка група Мішана група
Н. Кочур/Гончар Токар Розкіш
Р. Кочура/Гончара Токаря Розкоша
Д Кочуру/ові/Гончару/ові Токарю/еві Розкошеві/у
3. Кочура/Гончара Токаря Розкоша
О. Кочуром/Гончаром Токарем Розкошей
м. М. Кочуру/ові/і/Гончарові/у/і Токарю/еві/і Розкошеві/у
Кл. Кочуре/Гончаре Токарю Розкоше

5) III відміна:

Н. Любов Нінель
Р. Любові Нінелі
Д. Любові Нінелі
3. Любов Нінель
О. Любов'ю Нінеллю
М. Любові Нінелі
Кл. Любове Нінеле

Варто запам'ятати, що чоловічі прізвища, утворені від імен­ників III відміни, типу Піч, Ніч, Рись, Розкіш, Любов, Тінь, Мудрість тощо, відмінюються за типом мішаної та твердої груп II відміни [14; 309].

6) Деякі прізвища, на зразок Гайдученя, Зубеня, Сергієня, Головеня, хоч і походять від іменників IV відміни, але разом зі зміною наголосу втратили прикметний цій відміні суфікс -ат-/ -ят- і відмінюються за типом іменників І відміни [14; 306]. Чо­ловічі прізвища Миков'ят, Процев'ят, які походять також від іменників IV відміни і навіть зберігають характерний суфікс у всіх відмінках, змінюються за зразком II відміни (див. табл. 14).

Таблиця 14

Відмінки Чоловіче, жіноче прізвища Чоловіче прізвище
Н. Головеня Маков'ят
Р. Головені Мако'вята
Д. Головені Маков'яту/ові
З. Головеню Маков'ята
О. Головенею Маков'ятом
М. М. Головені Маков'яту/ові/і
Кл. Головене Маков'яте

7) У подвійних прізвищах як чоловічих, так і жіночих від­мінюються, обидві частини відповідно до правил відмінювання кожної з них (табл. 15):

Таблиця 15

Відмінки Чоловіче прізвище Жіноче прізвище
Н. Комар-Задирако Ткаченко-Мусіяка
Р. Комара-Задирака Ткаченко-Мусіяки
Д. Комару/ові-Задираці/кові Ткаченко-Мусіяці
З. Комара-Задирака Ткаченко-Мусіяку
О. Комаром-Задираком Ткаченко-Мусіякою
М. Комарі/ові/у-Задираку/ці/кові Ткаченко-Мусіяці
Кл. Комаре-Задираче Ткаченко-Мусіяко

8) Прізвища на -ин, утворені від назви національності, на­лежать також до іменникового типу: Волошин, Литвин, Гру­зин, Турчин, Русин. Відмінюються такі прізвища за правилами відмінювання твердої групи II відміни і в орудному відмінку вони мають закінчення -ом (а не -им).

9) Деякі з прізвищ прикметникового типу, хоча й творяться чи мають форму прикметників, відмінюються як іменники твер­дої, м'якої чи мішаної групи II відміни. Ідеться про такі групи прізвищ, як-от: Зелен, Висок, Глух, Череват. Вони походять від прикметників короткої форми.

До цієї категорії прізвищ належать ті, що утворені від ко­ротких форм дієприкметників: Кохан, Бажан, Попихан тощо. Відмінюються за зразками відповідної групи II відміни.

Також прізвища утворені на зразок присвійних прикмет­ників за допомогою суфіксів -ів/-їв, -ов, -ев/-єв, -ин/-їн, а також -ишин/-їшин: Поповичів, Зеров, Кирилеєв, Лукин, Іванишин, Дячишин – належать до прикметникових і відмінюються як іменники твердої групи II відміни.

Треба знати, що в деяких регіонах України жіночі пріз­вища на -ів збігаються з чоловічими, тобто не мають закінчення жіночого роду: Степанів, Сташків, Михайлів, Іванів, Луців, Гри­ців, Лесів, Олексів тощо. У такому разі вони не відмінюються.

Дата публикования: 2015-09-18; Прочитано: 59729 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...