Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Написання та оформлення курсової роботиКурсову роботу виконують на папері стандартного формату А4 у друкованому вигляді. Текст розміщують тільки на одній сторінці аркуша. Поля залишаються на всіх чотирьох сторонах аркуша. Розмір лівого поля 30 мм, правого – не менш 15 мм; верхнього і нижнього – не менш 20 мм.

Шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – полуторний.

Титульну сторінку курсової роботи студент складає за формою, наведеною в додатку 3.

Рубрикація курсової роботи, нумерація сторінок, зміст.

Зміст глав курсової роботи розподіляється на підрозділи.

Розділи нумеруються арабськими цифрами в межах усієї роботи. “Вступ” та “Висновки” не нумеруються. Після номера розділу крапка не ставиться.

Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка також не ставиться, наприклад: 1.2 (другий підрозділ першого розділу).

Розділи і підрозділи курсової роботи повинні мати змістовний заголовок. Заголовки розділів друкуються прописними літерами, заголовки підрозділів – рядковими. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. У кінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовок і переносити слова в заголовках не допускається.

Відстань між заголовками і наступним текстом має рівнятися трьом міжрядковим друкарським інтервалам, відстань між заголовком і наступним рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок другого підрозділу розміщується на одній сторінці) – чотирьом інтервалам міжрядковим.

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною, включаючи ілюстрації; першою сторінкою є титульний лист, другою – завдання, третьою – зміст. Порядковий номер сторінки проставляють арабськими цифрами у верхньому правому куті. На сторінці 1 (титульний лист) та 2 (завдання) номер сторінки не ставлять.

Якщо у курсовій роботі є рисунки і таблиці, які розташовані на окремих сторінках, то їх необхідно включити до загальної нумерації. Якщо рисунок або таблиця розташовані на аркуші А4, то їх сприймають як одну сторінку. До загальної нумерації включається список літератури. Додатки до загального обсягу не включаються.

У змісті послідовно проводиться перелік заголовків розділів, підрозділів списку літератури, зазначають номери сторінок, на яких вони розташовані. Зміст має включати всі заголовки, які є в курсовій роботі. Приклад оформлення змісту курсової роботи наведено нижче:

Вступ  
1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
1.1 Поняття трудового потенціалу підприємства  
1.2 Методи оцінки трудового потенціалу підприємства  
1.3 Шляхи підвищення трудового потенціалу підприємства  
2 ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ “ТЕМП”  
2.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності ВАТ “Темп”  
2.2 Ефективність використання трудового потенціалу ВАТ “Темп”  
2.3 Пропозиції щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу ВАТ “Темп”  
3 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМТВ НА БАЗІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ  
Висновок  
Література  
Додатки  

Усі ілюстрації (графіки, схеми) іменуються рисунками які нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка розділених крапкою, наприклад, ("Рис. 2.3." третій рисунок другого розділу). При посиланні на рисунок зазначають повний номер, наприклад: (рис.2.3.). Повторні посилання на рисунок виконують скороченими словами "дивись", наприклад (див.рис.2.3.). Приклад оформлення рисунку наведений нижче:

           
 
Ціна, грн
   
 
     
Обсяг, шт.
 


Рисунок 2.3 – Графік попиту та пропозиції

Рисунки розташовують одразу ж після посилання на них у тексті роботи. Якщо курсова робота складається з небагатьох сторінок і великої кількості рисунків, допускається розташування їх при можливості так, щоб їх можна було розглядати без повороту роботи, розташовуючи їх за порядком номерів у кінці роботи. Якщо таке розташування неможливе, то рисунки розміщують так, щоб для розгляду було достатньо їх перевернути за годинниковою стрілкою. Кожний рисунок має супроводжуватися змістовним підтекстом, який друкують під рисунком в один рядок з номером.

Таблиці складаються в курсовій роботі згідно з даними про роботу підприємства за певний період. Приклад оформлення таблиці наведено нижче:

Таблиця 2.4 – Показники діяльності ВАТ “Темп”

Показник Рік
       
1. Обсяг виробництва, тис. грн.        
2. Фондовіддача, грн. / грн.. 4,5 4,7 5,2 5,5
3. Продуктивність праці, тис.грн/чол        

Кожна таблиця має змістовний заголовок. Який розміщують поруч із заголовком-словом "Таблиця" над відповідною формою таблиці. Слово "Таблиця" і заголовок починають з великої літери. Підкреслювати заголовок не рекомендується.

Заголовки глав таблиці повинні починатися з прописних літер, підзаголовки - з рядкових, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з прописних, якщо вони самостійні. Поділяти головки таблиці за діагоналями допускається.

Таблицю необхідно розміщувати після першого згадування про неї в тексті. Якщо робота складається з невеликої кількості сторінок тексту та великої кількості таблиць, допускається розташування їх за порядковою нумерацією в кінці тексту. Ліпше за все розміщувати таблиці так, щоб можна було читати без повороту роботи. Якщо це неможливо, таблицю розміщують так, щоб для її читання роботу можна було повертати за годинниковою стрілкою.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку роботи головка таблиці повторюється і над нею пишуться слова "Продовження таблиці" із зазначенням номера. Якщо головка таблиці громіздка, допускається її не повторювати: в цьому випадку пронумеровують графи і повторюють їх нумерацію на наступній сторінці.

Таблиці мають нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад: "Таблиця 2.4" (четверта таблиця другого розділу). При посиланні на таблицю зазначають її повний номер і слово "Таблиця" пишуть у скороченому вигляді, наприклад: "(табл. 2.4.)" При повторному посиланні на таблицю необхідно вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: (див.табл.2.4.).

Формули в курсовій роботі повинні мати однакову розмірність. У експлікації значення символів і числових коефіцієнтів треба наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони вказані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба давати з нового рядка.

(2.2)
Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: (2.2.) - друга формула другої глави. Номер формули треба брати в дужки і розміщувати на правому полі на рівні нижнього рядка формули до якої він відноситься. При посиланні в тексті на формулу необхідно зазначити її повний номер у дужках, наприклад: "у формулі (2.2.)". Приклад оформлення формул наведено нижче:

ПП= Q / Ч,

де ПП – продуктивність праці, тис.грн/чол;

Q – обсяг випуску продукції, тис.грн.;

Ч – чисельність персоналу, чол.

Список використаної літератури та інших джерел інформації необхідно наводити в певній послідовності, яка відповідала б бібліографічним стандартам. Спочатку наводяться законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України, потім Укази президії Верховної Ради України і Президента України, далі у хронологічній послідовності наводяться нормативні документи, постанови Уряду України.

Після зазначених документів наводяться нормативні документи з бухобліку, фінансового контролю, звітності тощо (положення, інструкції, методики), затверджені органами виконавчої влади та органами державного і господарського управління, місцевого самоврядування.

Літературні джерела (підручники, посібники, монографії, журнальні статті) наводяться в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

Додатки в курсовій роботі оформлюються як продовження роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки: у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток".

Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок. Якщо у роботі є два і більше додатків, їх нумерують послідовно літерами української абетки. Наприклад: "Додаток А", "Додаток Б", і так ін.

Виконана курсова робота обов’язково переплітається та особисто подається студентом на кафедру, де повинна бути зареєстрована згідно з терміном здачі у спеціальному журналі за підписом студента.

Дата публикования: 2014-10-23; Прочитано: 3992 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...