Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Таврійського державного агротехнологічногоуніверситету»

 
 
 
 
 
УКЛАДАЧ: Косенчук О.Л.- викладач предмету «Людина і світ».

ЗМІСТ.

Вступ……………………………………………………………………………………….5

1. Вступ.

1.1. Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен

людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин.…………………………………..6

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..10

2. Соціалізація особистості.

2.1. Поняття «соціалізація». Родинна соціалізація. Сім’я. Гендерна соціалізація особистості.……………………………………..………………………………………..11

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..19

2.2. Школа. Однолітки. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура.…………20

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..28

3. Стереотипи та упередження.

3.1. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Гендерні стереотипи.

Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Упередження. Толерантність.……….29

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..33

4. Конфлікти.

4.1. Поняття «конфлікт».Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання. Місце конфліктів в людському

спілкуванні……………………………………………………………………………….35

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..40

5. Соціум (суспільство людей)

5.1. Поняття соціуму – суспільство людей. Суспільнівідносини Основи

соціальної стратифікації сучасного суспільства. Соціальна структура

населення. Стратифікація сучасного українського суспільства.………………….….41

Тестові завдання для самоконтролю ……………………………………………….….43

6. Соціальна мобільність.

6.1. Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як

перспектива розвитку соціуму. Поняття комунікації та комунікативності.

Участь у житті суспільства.…………………………………………………………..…45

Тестові завдання для самоконтролю ………………………………………………..….47

7. Права, свободи та відповідальність.

7.1. Права людини в історії людства. Еволюція уявлень про права людини в

історії людства. Поняття прав і свобод людини. Покоління прав людини.

Сутність стосунків між людиною та державою. Права та відповідальність

людини і громадянина. Відповідальність держави перед людиною.

Дотримання прав і відповідальність……………………………………………………48

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………...52

8. Громадянське суспільство.

8.1. Поняття громадянського суспільства. Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні.…………………54

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..56

9. Політичні інститути і процеси.

9.1. Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура,

функції. Типи політичних системи. Політична система України.

Політичні партії. Опозиція. Лобізм. Політична еліта та політичне лідерство.…...…57

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..64

10. Демократія.

10.1. Поняття, форми та принципи демократії. Ідеали та цінності демократії.

Демократія як політичний режим та народовладдя. Вибори як інструмент

демократії. Типи виборів. Види виборчих систем. Виборча система в Україні…….65

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..70

10.2. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Шкільне самоврядування. Політична діяльність та участь громадян в управління суспільством……………………………………………………………………………..72

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..76

11. Засоби масової інформації.

11.1. Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування

громадської думки. ЗМІ в демократичному суспільстві. Участь ЗМІ у

формуванні суспільної думки та громадянського суспільства. Свобода слова

та цензура. Інформаційний простір в Україні…………………………………………77

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..81

12. Нація.

12.1. Поняття нації. Нація як соціальний інститут. Нація етнічна та нація політична. Світовий досвід націєтворення. Нація і націоналізм. Формування політичної нації в Україні……………………………………………………..………..82

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………..84

13.Полікультурність.

13.1. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Самобутність та рівноцінність різних культур. Міжнаціональні відносини і причини виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання. Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві…………………………………………………85

Тестові завдання для самоконтролю ………………………………………………….88

14. Україна і світ.

14.1. Україна в структурі загально цивілізаційного процесу. Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти.

Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства і співпраці між народами. Внесок українців у світову науку і культуру……………...90

Тестові завдання для самоконтролю …………………………………………………...92

14.2. Я – член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

(узагальнення).………………………………………………………………………...…93

Відповіді до тестових завдань …………………...……………………………………..97

Короткий термінологічний словник......………………………………………………..99

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з тем,

що виносяться на самостійне вивчення……………………………………………….103

Висновки..……………………………………………………………………...………..104

Література……………………………………………………………………………….105

Рецензія конкурсної комісії…………………………………………………………....107

ВСТУП

Важливість курсу «Людина і світ» зумовлюється змістом стратегічних завдань, які покликана вирішувати загальна освіта, готуючи особистість до життя у суспільстві. Даний курс має допомогти студентам якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути засвоєні на високому науковому рівні, тому в структурі курсі зінтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії.

Мета курсуполягає у: формуванні у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

Виходячи з мети, завданнями курсу є набуття студентами узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації студентської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме в студентів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість.

Побудова курсу «Людина і світ» базується крім загально дидактичних принципів на принципах демократичності, зв’язку з практичною діяльністю, з орієнтованістю на позитивні соціальні дії та плюралізм. Для реалізації запропонованих питань курсу рекомендується використовувати даний електронний посібник.

Електронний посібник створений за програмою «Людина і світ» для загальноосвітніх навчальних закладів (11 клас рівень стандарту / академічний рівень) 2010 року.

В електронному посібнику викладені основні питання предмету. Він містить теоретичний матеріал, тести самоконтролю, методичні вказівки, таблиці, малюнки, фото, короткий термінологічний словник та може бути використаний для студентів І курсу вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. Працюючи над тестами, студенти отримують оцінку і за бажанням можуть переглянути вірні відповіді.

Електронний посібник створений з метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів, підвищення рівня мотивації навчання, підвищити якість візуальної інформації та ефективність управління навчанням.

Вступ.

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 2103 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.004 с)...