Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Поняття громадянського суспільства. Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство в УкраїніГромадянське суспільство — система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення; це сукупність громадянських і соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства у противагу і доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи).

Приклади інституцій громадянського суспільства:

- недержавна організація (англ. NGO),

- приватна добровільна організація (англ. PVO),

- народна організація,

- громада,

- посередницька організація волонтерів та позабюджетні,

- громадська фундація,

- клуби місцевих громад,

- профспілка,

- об'єднання громадян за культурною, статевою і релігійною ознаками,

- харитативна організація,

- соціальні або спортивні клуби,

- кооператив,

- природоохоронна організація,

- професійна асоціація,

- академія,

- приватний бізнес,

- правничі інституції,

- організації споживачів,

- засоби масової інформації,

- добровільна дружина,

- релігійні організації,

- клуби за інтересами.

До атрибутів громадянського суспільства науковці відносять наступне:

- наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації, наслідком чого є формування сфери громадського (цивільного) життя і громадської думки;

- організоване громадське (публічне) життя вільних і рівних індивідів, чиї права захищені конституцією та законами;

- незалежні від держави, добровільні асоціації, автономність яких усвідомлена на індивідуальному і колективному рівні;

- зорієнтована на громадські інтереси та публічну політичну діяльність, наслідком якої є кооперація та солідарність між людьми, спілкування на засадах взаємної довіри і співробітництва.

Також треба зазначити, що громадянське суспільство характеризується виконанням наступних функцій:

- самоорганізація громадського механізму для виконання суспільних справ;

- противага владним структурам, головного заборола проти можливих спроб узурпації влади;

- засіб соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та орієнтує їх на «суспільно корисні справи»;

- сприятливе суспільне середовище для поширення громадянської політичної культури і через неї — для зміцнення демократичного ладу, надання процесові демократизації незворотного характеру.

Отже, громадянське суспільство — історичний тип у розвитку людського суспільства, це насамперед сукупність громадян одного суспільства, одного регіону, однієї країни чи регіонального об'єднання. Рівновага між громадянським суспільством і державою є найважливішим фактором стабільного демократичного розвитку, а її порушення веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості і політичного безсилля народу.

Зародження та розвиток громадянського суспільства відбувається протягом тривалого періоду еволюції сучасної цивілізації. Цей процес має багато закономірностей, спільних для багатьох країн. Але кожна держава, розвиваючи громадянське суспільство, вносила щось особливе, характерне саме для неї. Досить специфічний досвід його побудови мала Україна. Власне, кожна держава має бути зацікавлена в створенні, всебічному розширенні і поглибленні громадянського суспільства, якщо воно прагне до задоволення потреб громадян, до своєї адаптації в загальнолюдський цивілізований процес. В сучасних умовах одним із вимог громадянського суспільства виступає фактор соціальної відповідальності в усіх сферах суспільного життя (економічній, політичній, соціальній, екологічній, національній), на всіх рівнях суспільних організацій (соціальної групи, суспільної організації, держави, світового. співтовариства), пов'язаних з висуненням на перший план загальнолюдських цінностей. Адже соціальна орієнтація може утверджуватися в якості принципу суспільних відносин лише тоді, коли задоволені всі необхідні потреби і створюються умови для реалізації системи історично обумовлених інтересів членів суспільства. Важливе місце в цьому процесі належить державі. Вона повинна стати арбітром у вирішенні конфліктних питань. Та на жаль, переформована державна машина не завжди готова взяти на себе таке завдання. Має спрацювати механізм взаємодії громадянського суспільства і держави, який знаходить свій прояв у взаємодії через партії, вибори, представницькі органи влади. В країнах Заходу існує ціла система представництва інтересів. Основні її учасники з боку громадянського суспільства — це групи і об'єднання за інтересами, з боку держави — органи виконавчої влади. Окрім згаданих сформувались специфічні представництва—консультативні комітети і комісії, що існують при міністерс вах, відомствах, уряді, в роботі яких беруть участь групи і об'єднання за інтересами. Такі інститути займаються виробленням рекомендацій і відповідних державних рішень, деякі з них виконують упралінські функції, інші діють на "недержавній" основі.
Попередній розвиток нашої країни засвідчує, що крізь складалася практика ототожнювання реального стану справ з програмними настановами. Мала місце невідповідність між реальним і формальним узагальненням виробництва. Таким чином поглиблювалась суперечність між існуючими суспільними відносинами і декларованими в документах гаслами. Ця суперечність стала важливим фактором деформації правової системи, системи інтересів і цінностей. Та все ж не варто говорити так категорично, адже певні умови для побудови суспільства соціальної злагоди у нас створюються. Це насамперед реформування відносин власності, створення системи політичної демократії. Таким чином, історичний розвиток України має багато ознак модернізації, здійснюється поряд із розвинутими країнами. На сьогоднішній день відбувається процес приведення всіх суспільних інститутів та процесів у відповідність до норм розвинутої цивілізації, що знаходить свій прояв у формуванні засад правової держави та громадянського суспільства.

Тестові завдання для самоконтролю.

1. Як називається система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення?

а) громадянське суспільство,

б) комунікативність,

в) стратифікація,

г) комунікація.

2. Прикладом інституцій громадянського суспільства є:

а) бюджетна організація,

б) прокуратура,

в) міська рада,

г) профспілка.

3. Прикладом інституцій громадянського суспільства є:

а) навчальний заклад,

б) клуби за інтересами,

в) міліція,

г) районна рада.

4. Прикладом інституцій громадянського суспільства є:

а) коледж,

б) школа,

в) обласна рада,

г) релігійні організації.

5. Що відносять до атрибутів громадянського суспільства?

а) наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації,

б) незахищеність прав конституцією та законами,

в) залежність від держави,

г) незорієнтованість на громадські інтереси та публічну політичну діяльність.

6. Що відносять до атрибутів громадянського суспільства?

а) відсутність публічного простору, засобів і центрів комунікації,

б) захищеність прав конституцією та законами,

в) залежність від держави,

г) незорієнтованість на громадські інтереси та публічну політичну діяльність.

7. Що відносять до атрибутів громадянського суспільства?

а) відсутність публічного простору, засобів і центрів комунікації,

б) незахищеність прав конституцією та законами,

в) незалежність від держави,

г) незорієнтованість на громадські інтереси та публічну політичну діяльність.

8. Які функції виконує громадянське суспільство?

а) самоорганізація громадського механізму для виконання суспільних справ,

б) підтримка владних структур,

в) збільшення відчуженості індивідів,

г) ослаблення демократичного ладу.

9. Які функції виконує громадянське суспільство?

а) дезорганізація громадського механізму для виконання суспільних справ,

б) противага владним структурам проти можливих спроб узурпації влади,

в) збільшення відчуженості індивідів,

г) ослаблення демократичного ладу.

10. Які функції виконує громадянське суспільство?

а) дезорганізація громадського механізму для виконання суспільних справ,

б) допомога владним структурам,

в) збільшення відчуженості індивідів,

г) зміцнення демократичного ладу.

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 11524 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.004 с)...