Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Заказать написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТЕМА 4 : АНАЛІЗ ПОПИТУ, СТАНУ РИНКУ ТА ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ1. Аналіз попиту і пропозиції за видами продукції.

2. Аналіз стану ринку : місткість та кон’юнктура ринку. Фактори впливу на обсяг реалізованої продукції .

3. Аналіз обсягу реалізації продукції.

1.Перед початком аналізу виробничої програми підприємства на конкретний період вивчається ринок, на який буде постачатися продукція:

· попит на всі види продукції;

· наявність товарів-конкурентів;

· наявність джерел сировини;

· інфраструктура реалізації тощо.

Складовими частинами ринку є попит, пропозиція ціна і конкуренція. Коли на внутрішньому ринку країни попит перебільшує пропозицію , вводиться відпуск товарів за нормами, карткова і талонна форми задоволення попиту на життєвоважливі продукти – хліб, газ, сірники тощо.

Показниками попиту виступають: держзамовлення, договори з державними та іншими організаціями, заявки та запити підприємств, торгівлі та громадян.

Аналіз попиту та пропозиції дозволяє визначити лишки та дефіцит видів продукції. Розберемо приклад у таблиці 1. Дані таблиці свідчать, що на місцевому ринку виробів а та Г було недостатньо, а виробів Б та В– більше потреби.

Таблиця 1 – Аналіз попиту і пропозиції за видами продукції у тисячах гривень

№ з/п Вид продукції Попит Пропозиція Надлишок( +), нестача ( - )
А - 33
Б + 9
В + 15
Г - 19

Незбалансованість пропозиції з попитом негативно характеризує роботу підприємства, бо це означає його недостатню увагу до вивчення ринку. В свою чергу, обсяг пропозиції залежить від виробництва та конкуренції. Конкурентоздатність товару - це здатність витримати порівняння з аналогічними товарами інших виробників. Конкурентоздатність товару обумовлюється його суспільною потребою, формами і методами торгівлі, рекламою, умовами і строками поставок тощо. У бізнес-план включають найбільш конкурентоздатні товари.

2.Задоволення попиту здійснюється через ринок. Місткість ринку – це можливий обсяг реалізації товарів, який складається з попиту організацій, підприємств, населення та інших регіонів. Конкретні умови реалізації товарів залежать від кон’юнктури ринку.

Кон’юнктура ринку– це співвідношення попиту і пропозиції. Аналіз кон’юнктури ринку потребує інформації про виробництво та реалізацію товарів, запаси товарів, їх якість, відповідність товарів вимогам споживачів тощо.

Головною метою аналізу елементів ринку є пошук шляхів збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства.

Показник обсягу реалізованої продукції ( далі РП ) найважливіший для підприємства, бо від обсягу продаж залежать фінансові результати роботи підприємства, його фінансовий стан, платоспроможність тощо.

На зміни у реалізації продукції впливають такі фактори :

1. Виробничі фактори :

· рівень виконання плану виробництва ТП;

· якість продукції;

· зміни у асортименті;

· ритмічність випуску.

2. Фактори, пов’язані з роботою відділу збуту ( маркетингу ) і складів :

· загальний рівень маркетингової діяльності;

· величина портфелю замовлень;

· рівень організації роботи на складах;

· забезпеченість тарою та упаковкою;

· ритмічність подачі транспорту для вивезення продукції, придатність транспорту для завантаження.

3. Фактори, пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства:

· вибір форм розрахунків з покупцями;

· своєчасність і якість оформлення платіжних документів;

· вивчення платоспроможності покупців;

· своєчасність оформлення санкцій за порушення договорів.

4. Інші фактори :

· терміни і якість опрацювання банківських документів;

· зміна цін і кон’юнктури ринку;

· зміни митних правил і загального законодавства тощо.

3. Аналіз обсягу РП проводять кожен місяць, квартал, півріччя, рік. Порівнюються його фактичні дані з плановими, з попередніми періодами, з конкурентами тощо. Якщо виручка від реалізації обчислюється після оплати відвантаженої продукції, то обсяг РП дорівнює :

РП = Г П поч + ТП + ЗТ поч – ЗТ кін – Г П кін ( 1 )

було на складі виготовили сплачено покупцями залишилося на складі

за період

де ЗТ поч і ЗТ кін – залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду, не сплачені покупцями.

Наприклад, розглянемо розрахунок обсягу реалізації продукції за даними таблиці 2.

Таблиця 2– Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції у тисячах гривень

    Назва показників Сума, тис.грн
План Факт +, -
Залишок ГП на початок року 8 650 6 200 - 2 450
Випуск ТП 96 000 100 800 + 4 800
Залишок ГП на кінець року 8 800 15 950 + 7 150
Відвантаження продукції за рік ( п.1 + п.2 – п.3 ) 95 850 91 050 - 4 800
Залишок товарів, відвантажених покупцям, але не сплачених : 5.1 – на початок року 5.2 – на кінець року   2 900 3 500   3 200 6 900   + 300 +3 400
Реалізація продукції ( п.4 + п.5.1 – п.5.2 ) 95 250 87 350 - 7 900

З таблиці видно, що план реалізації продукції недовиконанийза рахунок негативного впливутаких факторів:

· збільшення залишків ГП на складі підприємства на кінець року ( в практичній роботі для пояснення цієї зміни вказати 2-3 фактори з пит.2);

· зріст залишків продукції, відвантаженої , але ще не сплаченої покупцями на початок і (майже в 10 разів більше!) на кінець року ( гроші ще не надійшли на рахунок підприємства, тому продукція не вважається реалізованою ) – ( в практичній роботі пояснити зміну ) .

Але є фактори, які дають позитивний вплив:

· зменшення залишків ГП на складі підприємства на початок року ( в практичній роботі пояснити зміну );

· збільшення випуску ТП ( в практичній роботі пояснити зміну ).

В процесі аналізу слід з’ясувати причини виникнення понадпланових залишків ТП на складі, несвоєчасної сплати покупцями і розробити конкретні заходи по прискоренню реалізації продукції і отриманню виручки.

Аналіз реалізації продукції тісно пов’язаний з аналізом виконання договірних зобов’язань про поставки продукції покупцям. Недовиконання плану по договорах поставок для підприємства обертається зменшенням виручки, прибутку, сплатою штрафних санкцій. Крім цього, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що призведе до спаду виробництва. В процесі аналізу визначається виконання плану поставок по окремих крупних споживачах і видах продукції, з’ясовуються причини недовиконання плану і дається оцінка діяльності з виконання договірних зобов’язань підприємства.

Розглянемо приклад на даних таблиці 3.

Таблиця 3– Аналіз виконання договірних зобов’язань за рік у тисячах гривень

  Період План поставок продукції Недопоставка продукції Виконання плану, %
за місяць з початку року за місяць з початку року за місяць з початку року
Січень 7 500 7 500 96.0 96.0
Лютий 7 800 15 300 98.7 97.4
Березень 8 000 23 300 1 200 90.0 94.8
Грудень 9 500 95 850 - 4 800 100.0 95.0

Процент виконання договірних зобов’язань ( К д.пл ) розраховується діленням різниці між плановим обсягом відвантаження і його недовиконанням на плановий обсяг. Розрахуємо процент виконання договірних зобов’язань за цими даними :

95 850 – 4 800

К д.пл = -------------------- = 0.95 або 95 %.

95 850

Отже, план договірних зобов’язань недовиконаний на 5 %.

Недопоставка продукції негативно впливає не тільки на результати роботи даного підприємства, а і на роботу торгівельних організацій, підприємств-партнерів по кооперуванню, транспортних організацій тощо.

Дата публикования: 2014-11-28; Прочитано: 2907 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.014 с)...