Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Заказать  
 

ЗАНЯТТЯ № 14ТЕМА: Правопис слів іншомовного походження .

ЗМІСТ.

1. Актуалізація опорних знань

2. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Слова іншомовного походження все більше входять у життя сучасного українця. Це пов’язано з розвитком техніки, інформаційних технологій та глобалізацією суспільного простору.

* До речі , які слова іншомовного походження були мною названі?

* Чи доцільное їх уживання в наведеному контексті?

До назви понять , що не мають відповідників власне українського походження виправдано використовувати іншомовні слова як в усному, так і в писемному мовленні. Написання слів іншомовного походження має деякі особливості, що регламентуються орфографічними правилами ( та винятками з цих правил).

Бесіда зі студентами з метою відтворення знань.

*Уживання апострофа та м’якого знака ми вже повторили. Пригадайте . в яких випадках в іншомовних словах пишуться ці знаки?

* Коли в іншомовних словах пишуться букви и,і,ї?

* Чи розрізняються в іншомовних словах букви е,є? У яких випадках ?

* Коли відбувається подвоєння звуків у загальних іншомовних назвах. А коли не відбувається? Розкажіть винятки з цього правила.

* Чи зберігається подвоєння приголосних у власних іншомовних назвах та словах , похідних від них?

УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ.

Іншомовні слова пишемо за принципами української орфографії – фонетичним, морфологічним, традиційним.

Літери і,и,ї пишемо за фонетичним принципом.

Ипишемо за правилом „ дев’ятки” – після д , т, з, с ,ц ,ч ,ш ,ж, р

( Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу?)

- в основах слів перед наст .приголосним: динаміка, фізика, символ, цитата, місіс, сір, сіті.

У тому числі :

- у складних словах з першою частиною ди- , що означає „ двічі” : дилема, дифтонг, дилогія;

- у префіксах анти - : антибіотик, антипод, антициклон;

- після ц у словах, що починаються на деци- : децибел, дециметр, децилітр;

у геграфічних назвах та прізвищах

-які закінчуються на –ида.-ика : Алжир, Антарктида, Мексика, Балтика;

- у звукосполученнях ри перед приголосним : Маврикій, Мадрид, Британія, Гринвіч( але Брістол, Річард, Річмонд, Ріца);

- в інших назвах, що підпадають під правило „ дев’ятки” : Аргентина, Ватикан, Жигулі, ( але Дідро, Діккенс, Занзібар, Сімеїз, Сінгапур);

- у деяких власних назвах : Єгипет, Єрусалим, Вавилон, Серафим;

- у давно запозичених словах : імбир, кипарис, лимон, миля, бургомистер,вимпел, химера;

- у словах запозичених зі східних мов, переважно тюркських : акин, башкир, гиря, кизил, киргиз, кисет, шпинат;

- у словах церковного вжитку :єпископ, митра, митрополит, херувим, християнство.

І пишемо

-на початку слова : історія, імпорт, ідеал, імітатор;

- після приголосного перед голосним та й : авіатор, соціолог, радіус, цезій;

- у власних назвах після приголосного ( крім „9” ) перед іншим приголосним та в кінці невідмінюваних слів: Поті, Кіпр,Капрі,Сочі( але сочинський, хотинський) Пуччині;

- у кінці невідмінюваних слів: візові, колібрі, поні, мерсі, жалюзі, шасі;

- після приголосних, що не входять до „9” перед наступним приголосним у загальних назвах : бізнесмен, пірат, вітраж, ліра, німб;

- після префікса дез- : дезінфекція, дезінформація,дезінтеграція .

Ї пишемо

- після голосних : Альтаїр, атеїзм, круїз, сюїта;

( але у складних словах і після префіксів пишемо і : староіспанський,поінформувати, доісторичний;

- у кінці власних назв ( після голосного чи м’якого приголосного): Гаваї, Гімалаї, де Віньї.

Е пишемо

- на початку слова : енергія, Еней, еклер, експансія;

- після голосного, крім е та і: поезія, дуель, плеєр;

- після твердих приголосних: декан, інтелект, вето, лекція, пінцет;

- у префіксах де-,ре- :дестабілізація, регенерація, рекультивація;

Є пишемо

- на початку слова залежно від вимови в давно запозичених словах : Європа, Єгипет, Єва, єпископ, єфрейтор;

- після е,і,й, знака м’якшення та апострофа: конвеєр, реєстр, орієнтир, трієр, фієста, кар’єра.

Завдання1. Переписати речення . Знайти запозичені слова й пояснити правопис апострофа в них.

1. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення додаток, суб’єктом – головний член речення підмет. 2. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах очолює прем’єр – міністр. 3. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти. 4. К’ят – грошова одиниця Бірми , поділяється на сто п’я. 5. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка.

6. Слово „ комп’ютер” походить від лат. computo – „ рахую,обчислюю”.

7. Бюджет – це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк ( За словником „ Іншомовних слів”)

Завдання 2.Записати слова українською мовою. Пояснити написання голосних и,і,ї,е,є,у та подвоєння приголосних.

Ассистент, аккредитация, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия. Брюссель, иммиграция, мадонна, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

Завдання 3.Переписати текст , розкриваючи дужки. Пояснити правопис слів.Знайти слова іншомовного походження , поснити правопис голосних в них.

Заступнику директора

Інституту української мови

Кальченку О.М.

Доповідна записка

23.03.10 м. Київ

Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України лексикографічним відділом підготовлені матеріали до нового „ Україно – російського словника”.

Інформаційно- обчислювальний центр Інституту у зв’язку з великою кількістю фактичного та ілюстративного матеріалу перевантажений . Для якісного укладання і видання словника виникла необхідність залучення інших комп’ютерних центрів для машинної обробки матеріалів. Цю роботу ефективно виконає обчислювальний відділ Інституту кібернетики Академії наук України.

Прошу узгодити це питання з Інститутом кібернетики.

Завідувач відділу ( підпис) О.С. Михальченко

Завдання 4.Перекласти тексти з російської мови українською. Визначити , до якого стилю вони належать . Знайти запозичені слова й пояснити правопис у них м’якого знака й апострофа.

Дата публикования: 2014-11-28; Прочитано: 260 | Нарушение авторского права страницы | Заказать написание работыstudopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2019 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.002 с)...Наверх