Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Заказать  
 

К У Р С О В А Р О Б О Т Ана тему: «Легалізація та легітимація державної влади»

Виконав: студент (слухач) 1 курсу,

101 навчальної групи

Іванов І.І.

______________

(підпис)

Керівник: доцент кафедри

Петров П.П.

______________

(підпис)

Дніпропетровськ 2009
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО УСІХ ТЕМ

Нормативно-правові акти:

Конституція України – К., 1996.

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 // ВВР. – 1990. - № 3.

Декларація прав національностей // ВВР. – 1991 - № 53.

Загальна декларація прав людини (ООН, 1948) – К., 2007.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ООН, 1966) – К., 2008.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ООН, 1966) – К., 2000.

Європейська конвенція з прав людини (1950) – К., 1999.

Конвенція ООН про права дитини – К., 1999.

Закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 03.07.1991 // ВВР УРСР. – 1991. - №33. - Ст. 443; 1992. - №35.

Указ Президента України „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 // www.rada.kiev.ua

Навчальна література:

Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – СПб: Питер, 2003.

Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави та права: навчальний посібник. – 4-е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2002. – 528 с.

Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 426 с.

Загальна теорія держави і права / За ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – С. 432 с.

Лазарєв В.В. Теория государства и права. - М.: 1998. – 436 с.

Морозова Л.А. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2002.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов.— М.: Издательство НОРМА, 2001. – 756 с.

Проблемы теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2000. – 686 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консум, 2008. – 656 с.

Теліпко В.Е. Універсальна теорія держави і права. – К.: Бі новатор, 2007.

Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997. – 406 с.

Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова.— 2-е изд., изм. и доп. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. — 616 с.


РЕКОМЕНДОВАНІ ПЛАНИ ТА ЛІТЕРАТУРА (ДОДАТКОВА) ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1. Методологія юридичної науки: сучасний стан і перспективи розвитку.

Вступ

1. Юриспруденція як наука.

2. Поняття і зміст методології науки.

3. Методи наукового пізнання держави та права.

Висновок

Література

Андріюк В.В. Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Київ: КНУВС, 2007. – 20 с.

Бандура О.О. Основні принципи парадигми сучасного правознавства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 4.

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права): Монография. – М.: Аванта+, 2001. – 560 с.

Князева Е.Н. Случайность, которая творит мир // В поисках нового мировидения: И. Пригожин, Е. и Н. Рерихи. – М.: Знание, 1991. – С. 3-31.

Кучук А.М. Сучасна парадигма методології правознавства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 4. – С. 46-52.

Лукашевич В.Г., Солов’євич І.В. Методологія правових досліджень: багаторівневість поняття // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1996. – № 2. – С. 24-28.

Луць Л. Проблеми трансформації методу загальної теорії права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 6-7.

Максимов С.І., Рабінович М.П., Тодика Ю.М., Данишин І.М. Проблеми методології сучасного правознавства // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – Вип. 1. – С. 146-150.

Рекомендації міжнародної науково-теоретичної конференції „Проблеми методології сучасного правознавства” // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – Вип. 1. – С. 150-154.

Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і право творення в Україні // Право України. – 2006. – № 4. – С. 21-28.

Сурмин Ю. Методология анализа ситуацій. – К: Центр инноваций и развития, 1999. – 94 с.

Сырых В.М. Логические основания для общей теории права.
В 2 тт. Т.1: Элементный состав. – М.: Юридический дом “Юстицинформ”, 2000. – 528с.

Циппеліус Р. Юридична методологія. – К., 2004.

Тема 2. Теорія держави і права – фундаментальна юридична наука.

Вступ

1. Поняття та структура юридичної науки.

2. Теорія держави та права як наука, її об’єкт, предмет і функції.

3. Теорія держави та права як навчальна дисципліна.

Висновок.

Література

Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999.

Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

Завальнюк В.В. Принцип і метод історизму в сучасній теорії держави і права. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 3. – С. 11-14.

Керимов Д.А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функции. - М., 1977.

Лекции по общей теории права. Н.М. Коркунова. КНИГА 1. ПОНЯТИЕ ПРАВА. По изданию 1914 года. - Редактирование и комментарии // www.allpravo.ru.

Падевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве // Государство и право. – 1998. - № 1.

Пучков О.А. Теория государства и права: проблемы и перспективы // Правоведение. – 2001. – № 6.

Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // Право України. – 2006. – № 4. – С. 21-28.

Селиванов В.М. Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти. – К.: Ін Юре, 2002. – 724 с.

Тихомиров О.Д. Філософія простору і географія права: міфи чи реальність юридичної компаративістики? // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2005. – № 6.

Тема 3. Суспільство: теоретико-правові аспекти функціонування.

Вступ

1. Суспільство як система.

2. Первісне суспільство: організація влади та норми поведінки.

3. Громадянське суспільство як вища форма організації людей

Висновок.

Література

Алексеев В.П. Першиц А.И. История первобытного общества. - М., 1990.

Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

Безродна В. I. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні у контексті модернізації // Держава і право. — 2002. — Вип. 17. — С 481-485.

Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество. // Правоведение – 1988 - № 5.

Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право – 2000 - № 1.

Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969.

Любашиц В.Я. Первобытное общество: общественная власть и формы организации //Вісник ЛІВС МВС України - 2000 - №2.

Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - № 7. – С. 25-30.

Нарижный Ю.А. Культура и философия постмодерна. – Днепропетровск: Днепропетровский гуманитарный университет, 2008. – 464 с.

Поппер К. Открытое общество и его враги / Перевод В.Н. Садовский. – М: Международный фонд “Культурная инициатива”, 1992.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977.

Тема 4. Регулювання суспільних відносин в додержавницький період.

Вступ

1. Організація влади в первісному суспільстві.

2. Регулятивна система первісного суспільства.

3. Співвідношення права та норм поведінки первісного суспільства.

Висновок.

Література:

Алексеев В.П. Першиц А.И. История первобытного общества. - М., 1990.

Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество. // Правоведение – 1988 - № 5.

Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право – 2000 - № 1.

Игнатенко А.В. Политическая власть в Древнем Риме //Правоведение – 1988 - №5.

Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969.

Лекции по общей теории права. Н.М. Коркунова. КНИГА 2. По изданию 1914 года. - Редактирование и комментарии // www.allpravo.ru.

Любашиц В.Я. Первобытное общество: общественная власть и формы организации //Вісник ЛІВС МВС України - 2000 - №2.

Супатаев М.О. Обычное право и правовой плюрализм //Ты и право -1999 - №2.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977.

Тема 5. Політична система суспільства.

Вступ.

1. Поняття політичної системи.

2. Функції та структура політичної системи.

3. Місце держави та права в політичній системі суспільства.

Висновок.

Література

Бейкун А. Позитивна тенденція розвитку категорії „система” як елемента структурно-функціональної побудови органів державного управління //Право України – 2001 - № 12

Журавський В.С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект) Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01./Університет внутр. справ Укр. – Харків, 2000. – 18 с.

Игнатенко А.В. Политическая власть в Древнем Риме //Правоведение-1988. - №5.

Поволокіна К. Взаємодія правової та політичної систем в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 32-33.

Политология. Курс лекций: Учеб. Пособие / Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 282с.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку/ Редкол.: Ф.М. Рудич та ін. – К.: Парламентське вид-во, 1998.

Рияд Таха Шамсан. Политическая система (организация) общества: Автореф. канд. ...юрид. наук (12.00.01) / Одеський ГУ. – Одеса, 1992. – 15 с.

Тодика О.Ю. Конституційні принципи політичної системи і здійснення народовладдя// Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 72. – С. 3-9.

Шмоткін О.В. Політична влада та процеси її реформування: досвід країн - членів НАТО // http://eai.org.ua/ua/digest/issue4/1278/

Якушик В. Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу // Політичний менеджмент. - 2006. - № 2 (17). - C. 19-36.

Тема 6. Закономірності виникнення держави і права.

Вступ.

1. Походження права.

2. Форми виникнення держави.

3. Причини виникнення держави та права.

Висновок.

Література

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М. 1982.

Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество. //Правоведение – 1988 - № 5

Дробышевский С.А. Политическая организация общества и права. Историческое место и начало эволюции. - Красноярск., 1991.

Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право //Государство и право – 2000 - № 1

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и нове подходы: Учебное пособие. – М., 1999

Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969

Любашиц В.Я. Первобытное общество: общественная власть и формы организации //Вісник ЛІВС МВС України - 2000 - №2

Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория //Государство и право – 2001 - № 3

Супатаев М.О. Обычное право и правовой плюрализм //Ты и право -1999 - №2

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977

Тема 7. Легалізація та легітимація державної влади.

Вступ.

1. Легітимність і легалізація: співвідношення понять.

2. Типологія легітимності.

3. Легалізація державної влади.

Висновок.

Література

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997.

Бейкун А. Позитивна тенденція розвитку категорії „система” як елемента структурно-функціональної побудови органів державного управління //Право України – 2001 - № 12

Верник О., Машков А. та ін. Межі державної влади/ За заг. ред. В. Самохвалова. – К., 2001. – 216 с.

Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форми організації (політико-правові аспекти) // Українське право. - 1995. - № 2.

Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, K.M. Левківський, В.П. Андрющенко та ін. – К., 1998.

Рябов С. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. - К., 1996. - 124 с.

Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Київ, 2005 .- 19 с.

Чехович Т. В. Сутність і юридична природа державної влади // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 3. – С. 18-21.

Чиркин В.Е. Основы государственной власти. – М.: Юристъ, 1996. – 112 с.

Шпакова Р.П. Легитимность политической власти. // Советское государство и право. - 1990. - № 3.

Тема 8. Політико-правова ідея суверенітету та її реалізація в українському державотворенні.

Вступ.

1. Суверенітет в історії державно-правової думки.

2. Поняття і види суверенітету.

3. Реалізація принципу суверенітету в українському державотворенні.

Висновок.

Література

Волянська Г.М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. – К., 1995. – 23 с.

Гапотій В.Д. Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. - Х, 2005. – 18 с.

Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 344 с.

Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі проблеми// Право України. – 2003. – № 8. – С. 44-47.

Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 356с.

Федущак-Паславська Г. Обмеження державної влади (теоретичний аспект) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 11-13.

Червяцова А.О. Народний суверенітет: загальна характеристика// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск. – С. 76–79.

Шипілов Л.М. Принцип народовладдя і його здійснення в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. - Х, 2004. – 18с.

Шипілов Л.М. Про деякі питання теорії народовладдя// Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4 (27). – С. 224-231.

Тема 9. Поняття та соціальне призначення держави.

Вступ.

1. Плюралізм підходів до розуміння держави.

2. Сутність держави.

3. Соціальне призначення держави.

Висновок.

Література

Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки. //Государство и право- 1993 - № 7.

Копан О. Соціальна безпека як об’єкт державної діяльності // Право України - 2001 - № 11

Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969.

Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов. //Советское государство и право – 1990 - № 1.

Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория. // Государство и право - 2001 - №3

Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право - 2001- № 7

Медведчук В. Держава в умовах перехідного суспільства // Право України – 1998 - № 3

Телятник Л. Проблеми розширення логічного обсягу загального поняття держави // Право України -1999 - № 9.

Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України -1999 - № 9

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження. //Право України – 2002 - № 1.

Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право – 2002 - № 2

Тема 10. Правоохоронна функція держави.

Вступ.

1. Функції держави: поняття і види.

2. Правоохоронна функція держави: поняття і зміст.

3. Правоохоронна діяльність як форма реалізації правоохоронної функції.

Висновок.

Література

Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 – К., 2005. – 20 с.

Ковальський В. Охоронна функція держави як система // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 26-30.

Кучук А.М. Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 85-90.

Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: питання теоретичного визначення // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 2. – С. 63-68.

Онопенко П.В. Функції сучасної держави, їх сутність, різновиди та тенденції розвитку // Держава і право. - 2000. - № 7. - С.72-76.

Онопенко П.В. Правоохоронні функції держави України: Монографія. - К.: "Варта", 2003. - 128 с.

Онопенко Петро Васильович Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація : Автореф. дис. …канд.. юрид. Наук: 12.00.01. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2005. – 16 с.

Сажнєв І.В. Суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави: теоретико-правовий аналіз// Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2001.—№4. — С.73-81.

Сажнєв І.В. Деякі питання щодо визначення поняття „правоохоронна функція держави” // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2000.— №4.— С. 62-70.

Сажнєв І.В. До питання щодо визначення поняття „правоохоронна функція держави” // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2000. – Вип. 4. – С. 62–71.

Тема 11. Правовий статус людини і громадянина.

Вступ.

1. Образи людини у загальнотеоретичному правознавстві.

2. Поняття і види правового статусу.

3. Структура правового статусу.

Висновок.

Література

Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и ее отражение в российской правовой науке // Правоведение. – 2005. - № 1.

Білозьоров Є.В. Правовий статус особи в Україні // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 р. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. − С. 13-15.

Гудима Д. Образи людини у загальнотеоретичному правознавстві: постановка проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції. – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – С. 14-15.

Гудима Д. Поняття „суб’єкт права”: до сучасних дискусій // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 10. – С. 40-53.

Гусарєв С.Д. Теоретичні аспекти забезпечення правового статусу особистості в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції. – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – С. 18-21.

Добрянський С. Теорія прав людини: до постановки окремих проблем // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 14-16.

Стремухов А.В., Гасанов К.К. Свойства основных прав человека как правовое явление// История государства и права. – 2003. – № 6. – С. 32-35.

Тихонов В.Н. К вопросу взаимоотношения государства и личности // Вісник Луганського інституту МВС. – 2001. - № 3. – С. 3-8.

Шаповал В., Шаповал Т. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні // Право України. – 2006. - № 9. - С. 47-51.

Шукліна Н. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 12. – С. 52-62.

Тема 12. Теорія прав людини.

Вступ.

1. Поняття прав і свобод людини.

2. Класифікація прав людини.

3. Забезпечення прав людини в сучасному світі.

Висновок.

Література

Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.

Верланів С. Стандарти прав людини: спроба загальнотеоретичної характеристики // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 57-58.

Добрянський С. Теорія прав людини: до постановки окремих проблем // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 14-16.

Заворотченко Т.М. Міжнародні організаційно-правові гарантії парв і свобод людини // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. - К: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2003. - С.108.

Матузов Н.И. Правовая система и личность.- Саратов, 1987.

Музика А. Права людини в площині правозахисної діяльності // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 23-27.

Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 56-67.

Права человека: Учебник для вузов/ Отв. ред. Б.А. Лукашева. – М., 1999.

Слюсар К. Європейські стандарти в галузі прав людини: теорія і практика функціонування Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини і громадянина // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 102-105.

Стремухов А.В., Гасанов К.К. Свойства основных прав человека как правовое явление// История государства и права. – 2003. – № 6. – С. 32-35.

Тема 13. Правоохоронна діяльність.

Вступ.

1. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності.

2. Функції та завдання правоохоронної діяльності.

3. Механізм здійснення правоохорони.

Висновок.

Література

Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – № 4. – С. 18–21.

Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.К., Карпунчев В.П. Щодо визначення поняття правоохоронної діяльності // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3. – С.102–111.

Кучук А.М. Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 85-90.

Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: питання теоретичного визначення // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 2. – С. 63-68.

Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: проблемні питання визначення поняття // Держава і право: історія, теорія, практика: Наук. та метод. щорічник кафедри теорії та історії держави і права. – Вип. 1. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. – С. 130-137.

Кучук А.М. Сучасна парадигма правоохоронної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 199-203.

Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України. – 2003. – № 9. – С. 121–124.

Степаненко Ю.В. Понятие и содержание правоохранительной деятельности // Российский следователь. – 2003. – № 8. – С. 20-28.

Тихомиров О.Д., Ведєрніков Ю.А. Діалектика змісту та форми правоохоронної діяльності // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ: Зб. наук. праць. – К., 1995. – С. 166-173.

Тема 14. Правоохоронна система суспільства.

Вступ.

1. Поняття правоохоронної системи.

2. Структура правоохоронної системи.

3. Напрями удосконалення правоохоронної системи.

Висновок.

Література

Братко А.Г. Правоохранительная система (Вопросы теории). – М.: Юрид. лит, 1991. – 206 с.

Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы в СССР: проблемы теории и методики преподавания // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1989. – С. 15–23.

Кучук А.М. Правоохоронна система України: визначення поняття і структура // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Мат-ли наук. конференції курсантів, студентів та молодих науковців (26 березня 2004 р.). – Д., 2004. – С. 183-184.

Кучук А.М. Правоохоронні органи в механізмі правоохорони // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. Конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 142-144.

Кучук А.М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 – К., 2007. – 20 с.

Кучук А.М., Ведєрніков Ю.А. Удосконалення правоохорони як неодмінна умова євроінтеграції // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 109-111.

Лукашевич В.Г., Негодченко О.В. Місце і роль правоохоронних органів у системі державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ: Науковий журнал / Гол. ред. Ф.К. Думко. – Одеса, 1997. – Вип. 1. – С. 17–22.

Мойсик В. Реформування правоохоронної системи – шлях до правової держави // Голос України. – 2004. – № 177. – 23 вересня – С. 1, 4.

Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 56-67.

Нор В., Грищук В., Кир’яков В. Недержавна правоохоронна діяльність: (правова концепція) // Право України. – 1992. – № 2. – С. 23–25.

Півненко В. Правоохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 39–45.

Теория права и государства: Учебник для вузов / Под ред.
В.В. Лазарева. – М.: Право и Закон, 1996. – 424 с.

Фрицький О.Ф. Вплив Конституції України на розвиток і удосконалення правоохоронної діяльності держави // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1997. – Вип. 1. – С. 7-15.

Тема 15. Правові гарантії забезпечення прав людини.

Вступ.

1. Система гарантування прав та законних інтересів.

2. Правові гарантії – як засіб забезпечення прав і свобод особи в сучасних умовах.

3. Діяльність правоохоронних органів щодо гарантування прав людини.

Висновок.

Література

Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.

Білозьоров Є.В. Гарантії прав і свобод людини і громадянина − основа їх реальності в суспільстві // Україна 2005: поступальна хода до верховенства права: Зб. матер. конф. − К.: НАВСУ, 2005. − С. 21-24.

Білозьоров Є.В. Конституційні гарантії соціально-правового захисту прав і свобод громадян України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. – С. 181-186.

Білозьоров Є.В. Особливості права власності в системі економічних гарантій прав і свобод людини і громадянина // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і прав ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Т.1. – С. 26-29.

Білозьоров Є.В. Правові гарантії забезпечення прав і свобод громадян в діяльності міліції // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. − С. 11-17.

Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України. – 2002. – № 4. – С. 61-65.

Музика А. Права людини в площині правозахисної діяльності // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 23-27.

Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 56-67.

Права человека: Учебник для вузов/ Отв. ред. Б.А. Лукашева. – М., 1999.

Слюсар К. Європейські стандарти в галузі прав людини: теорія і практика функціонування Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини і громадянина // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 102-105.

Тема 16: Суд як основний орган забезпечення прав людини.

Вступ.

1. Система інститутів забезпечення прав людини.

2. Місце суду в системі інститутів забезпечення прав людини.

3. Європейський суд з прав людини.

Висновок.

Література

Андріанов К. Природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України – 2002 - №3

Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.

Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // Государство и право - 2001 - № 12.

Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України. //Право України - 2002 - № 2.

Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України. – 2002. – № 4. – С. 61-65.

Права человека: Учебник для вузов/ Отв. ред. Б.А. Лукашева. – М., 1999.

Скитович В.В., Мальцева С.В. Нотариат и суд: грани взаимоотношений // Журнал российского права. – 2004. – № 7. – С. 99-104.

Слюсар К. Європейські стандарти в галузі прав людини: теорія і практика функціонування Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини і громадянина // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 102-105.

Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. – 1999. – № 5. – С 18-22.

Фоков А.П. Правозащитная деятельность Конституционного Суда РФ в сфере уголовного судопроизводства // Юридический мир. – 2000. – № 4. – С. 64-70.

Тема 17. Демократія: історія і сучасність.

Вступ.

1. Ознаки і принципи демократії.

2. Демократія в історико-правовій думці.

3. Форми і види демократії.

Висновок.

Література

Гапоненко В. Майбутнє демократії // Віче. – 2007. - № 17.Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму // Вісник Академії правових наук. – 2006. – Вип.. 3.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М.: Наука, 1990. – 256 с.

Лардере Гі Короткий аналіз світового конституційного досвіду демократії // Право України. – 1992. - № 1.

Невичерпність демократії: видатні діячі минулого і сучасності про вільне, демократичне суспільство і права людини/ Упоряд. О.І. Терех, Я.Г. Оксюта. – К.: Укр. письменник, 1994. – 198 с.

Погорілко В. Ф. Основні засади теорії безпосередньої демократії// Право України. – 2001. – № 8. – С. 26-32.

Ревель Ж.-Ф. Друга молодість демократії К., 2001.

Скрипнюк О. Демократія як механізм державного управління // Вісник Академії правових наук. – 2006. – Вип.. 3.

Скрипнюк О. Демократія: Україна і світовий вимір. – К., 2006.

Чубин О. Свобода вираження поглядів – основа демократичного суспільства // Вісник прокуратури. – 2003. - № 7.

Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках // Право України. – 2004. - № 8.

Тема 18. Поняття і структура форми держави.

Вступ.

1. Форма держави: поняття та зміст.

2. Форма державного правління.

3. Форма державного устрою.

4. Форма державного режиму.

Висновок.

Література

Арбузов А.В. Европейский Союз: международная организация или конфедерация // Правоведение. – 2005. – № 4.

Брезгулевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма // Правоведение. – 2005. – № 3.

Иванов В. Вопросы теории государственного устройства // Журнал российского права. – 2002. - № 1.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М., 1990.

Линецкий С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму //Право України - 1999 - № 7

Мазуров И. Фашизм как форма тоталитаризма. // Общественные науки и современность, 1993. № 5.

Сухонос В. Форма державно-територіального устрою // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1.

Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України - 2000 - № 6.

Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовій аспект, проблеми. // Українське право. – 1996. - № 1.

Тема 19. Авторитарний режим в умовах переходу до демократії.

Вступ.

1. Державний режим: поняття і види.

2. Характеристика авторитарного режиму.

3. Сутність та функції авторитарного режиму в умовах переходу до демократії.

Висновок.

Література

Грицкевич С. Особливості держави і права перехідного типу в Україні // Держава і закон: теорія, практика, методика. – Івано-Франківськ, 2006. С. 3-8.

Лемак В. Форма державного режиму в постсоціалістичних країнах: теоретико-правовий аналіз // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. - № 2.

Линецкий С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму // Право України - 1999 - № 7.

Мазуров И. Фашизм как форма тоталитаризма. // Общественные науки и современность, 1993. № 5.

Медведчук В. Держава в умовах перехідного суспільства // Право України. – 1998. - № 3.

Романів О. Яку державу будує Україна. – Львів, 1995.

Скрипник О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму. // Право України - 2001 - № 5.

Сухонос В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 12.

Тоталитаризм как исторический феномен. Редкол: А.А. Кара-Мурза (отв. ред.) и др. – М. 1989.

Тема 20. Плюралізм підходів до типології держави.

Вступ.

1. Типологія держав: поняття та значення.

2. Критерії типології держав та характеристика типів держави.

Висновок.

Література

Бур’ян М.С., Грицьких І.В.Держава та демократія: зовнішньоекономічні аспекти становлення держави //Вісник ЛІВС МВС України ,спец. випуск 2001.

Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки. //Государство и право. – 1993. - № 7.

Кампо В. Українські реформи: політика і право (Популярний нарис). – К., 1995

Кечекьян С.Ф. Учения Аристотеля о государстве и праве. – М., 1947

Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М., 1990.

Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві. //Право України – 2001- № 2.

Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов. //Советское государство и право. - 1990.- № 1

Линецкий С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму //Право України - 1999 - № 7

Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку. – Одеса, 2001

Тоталитаризм как исторический феномен. Редкол: А.А. Кара-Мурза (отв. ред.) и др. – М. 1989.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.,1977

Якушин В.М. Государство переходного типа. Вопросы теории. – К 1991.

Тема 21. Держава як система державних органів: західне та східне трактування.

Вступ.

1. Держава як система інститутів влади.

2. Механізм держави: „радянське трактування” і сучасність.

Висновок.

Література

Бульба О. Законодавча влада як один з елементів приципу розподілу влад // Право України – 2002 - № 6.

Копейчиков В.В. Механизм советского государства. – М.: Юрид. лит., 1988.

Наливайко Л. До питання про визначення поняття „механізм держави” // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 10.

Наливайко Л. Конституційно-правові основи механізму української держави та його принципів // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 11.

Прийдак М.М. Виконавча влада в “автономному режимі” // Віче - 1996 - № 5.

Скомороха В. Окремі питання поділу влади, визначення державної та судової влади, незалежності судової влади. // Вісник Конституційного суду України - 2000 - № 1.

Титарчук В. Вдосконалення державного апарату. // Право України - 1999 - № 3.

Шаповал В. Виконавча влада: правовий статус і реалії. // Урядовий кур’єр -1996 - 6 грудня.

Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. – 2003. – № 8. – С. 25-29.

Тема 22.Порядок формування органів держави в різних державах.

Вступ.

1. Порядок формування представницьких органів держави.

2. Виконавчі органи влади: склад і процедура формування.

3. Система судових органів влади та повноваження щодо її формування.

Висновок.

Література

Америка: далекая и …близкая // Закон иправо. – 2003. - № 2.

Бульба О. Законодавча влада як один з елементів приципу розподілу влад // Право України – 2002 - № 6

Давид Рене. Основные правовые системы современности.- М., 1978.

Делія Ю. Делеговані повноваження: немає підконтрольності без відповідальності. // Право України - 1999 - № 4.

Інститут омбудсмена: світові моделі і досвід // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - № 2.

Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/Под. ред. – д.ю.н.,проф. А.Я.Сухарева. – 2-е изд; изм. и доп. – М., Изд-во Норма – 2001.

Прийдак М.М. Виконавча влада в “автономному режимі” // Віче - 1996 - № 5.

Прийдак М.М. До формування механізму правління судової влади. //Право України. - 1994. - № 4.

Шаповал В. Виконавча влада: правовий статус і реалії. // Урядовий кур’єр -1996 - 6 грудня.

Шумський Г. Місце прокуратури в системі державних органів. //Право України.- 1995 - № 2

Тема 23. Ідеальна держава в політико-правовій думці.

Вступ.

1. Концепції ідеальної держави в античні часи та Середньовіччя.

2. Характеристика основних концепцій ідеальної держави в Новий та Новітній час.

3. Концепція правової держави.

Висновок.

Література

Бердяев Н.О. О государстве: Философия неравенства.- М., 1990.

Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства.- М., 1992.

Історія вчень про державу і право: Навч. посібник /Ю.А.Ведєрніков, В.В. Чурпіта, А.М.Колодій та ін. –К.:Національна академія внутрішніх справ,2001.

Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. - № 1.

Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность.- М., 1993.

Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових та філософських дослідженнях //Право України. - 2005. - № 2.

Кузнецов Э.В., Савельев В.Ф. Правовое государство (из истории русской правовой мысли) // Правоведение – 1991- №7.

Кузьменко Б. Правління права, політична демократія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології. //Право України - 1999 - №11.

Махновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - № 7.

Мироненко Н. Актуальне дослідження теорії правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 2.

Тема 24. Концепції держави соціологічного спрямування.

Вступ.

1. Концепція держави загального благоденства.

2. Характеристика елітарної та технократичної концепцій держави.

3. Етатиська та фашистка концепції держави.

Висновок.

Література

Бердяев Н.О. О государстве: Философия неравенства.- М., 1990.

Власть: очерки современной политической философии Запада.- М., 1989.

Графский В.Г. Общая теория права П.А. Сорокина: на пути к интегральному (синтезированному) правопознанию. //Государство и права - 2000 - № 1

Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства.- М., 1992.

История политических и правовых учений ХХ в.- М., 1995.

Іванішин В. Нація. Державність. Націоналізм. - Дрогобич, 1992.

Історія вчень про державу і право: Навч. посібник /Ю.А.Ведєрніков, В.В. Чурпіта, А.М.Колодій та ін. –К.:Національна академія внутрішніх справ,2001.

Политические проблемы теории государства.- М.,1993.

Скворцов В.И. Доктрина конвергенции и ее пропаганда.- М.:Политиздат, 1974.

Шацкий Ежи. Утопия и традиция.- М., 1990.

Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 412 | Нарушение авторского права страницы | Заказать написание работыstudopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2019 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.067 с)...Наверх